Zamknij

Rząd przyjął ustawy o efektywności energetycznej, praniu pieniędzy, górnictwie.

Olga Papiernik
23.01.2018 14:57
Rząd przyjął ustawy o efektywności energetycznej, praniu pieniędzy, górnictwie.
fot. PAP Foto

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski", przedłożoną przez ministra energii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

"Plan stanowi wypełnienie wymagań sprawozdawczych wynikających z unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej" - czytamy w komunikacie.

Dokument zawiera zaktualizowany opis:

- środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające zwiększyć efektywność energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjętych w związku z realizacją krajowego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r.;

- dodatkowych środków służących osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego efektywności energetycznej, rozumianego jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r., podano także.

Opracowując Krajowy Plan Działań, przyjęto następujące założenia:

- polityka ukierunkowana na wzrost efektywności energetycznej gospodarki będzie kontynuowana i przełoży się na obniżenie jej energochłonności;

- planowane działania w maksymalnym stopniu opierają się na mechanizmach rynkowych oraz w minimalnym stopniu wykorzystują finansowanie budżetowe;

- cele realizowane są według zasady najmniejszych kosztów, tj. m.in. przez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej;

- wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności energetycznej, czytamy w materiale.

"Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005. Spadek energochłonności w Polsce jest systematyczny. Malejąca energochłonność jest efektem szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii. W latach 2006-2015 średnioroczne tempo poprawy energochłonności przekraczało 3%. Po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe" - napisano także w komunikacie.

Bardzo ważnymi instrumentami finansowymi wspierającymi realizację inwestycji energooszczędnych w Polsce są programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, a także środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz BOŚ Banku i Funduszu Termomodernizacji i Remontów, przypomina CIR.

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Zobacz także

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt przewiduje zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania takim praktykom dostosowując m.in. przepisy do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

"W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów - łatwiejsze do identyfikacji" - czytamy w komunikacie.

Według CIR, w nowej ustawie wskazano m.in.:
- nowe kategorie instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
- mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- obowiązki instytucji zobowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
- przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
- zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom;
- przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
- precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
- przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
- przepisy dotyczące kontroli instytucji zobowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje zobowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

"Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych" - czytamy dalej.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które powinny obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia.

Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego

Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego. Ma on być oparty na kooperacji, wiedzy i innowacjach, przyczyniających się do zapewnienia niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności naszej gospodarki. Chodzi o przeprowadzenie radykalnej naprawy sytuacji górnictwa węgla kamiennego, przy aktywnym współudziale państwa" - czytamy w komunikacie.

Oczekiwane efekty programu to:

- zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zagwarantowanie niezbędnych jego dostaw na rynek krajowy;

- poprawa warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy;

- wsparcie konkurencyjności krajowego rynku energetycznego, ciepła i rynku koksowego przez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach;

- zapewnienie nośnika energii akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

- wsparcie procesów przechodzenia polskiej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej przez poprawę jakości produkowanych surowców i rozwój produkcji kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych.

Szczegółowe cele programu mają być realizowane przez spółki węglowe oraz ministra energii. Są to:

- odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym przez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych;

- kontynuacja działań w kierunku integracji górnictwa i energetyki oraz budowa efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej;

- zapewnienie pokrycia krajowych potrzeb na węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu;

- zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną;

- rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy;

- zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących;

- innowacje w górnictwie węgla kamiennego w kierunku tzw. "inteligentnej kopalni" i poprawy bezpieczeństwa pracy;

- dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego;

- zapewnienie warunków do kontynuacji działań zmierzających do eliminacji skutków dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych;

- ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania.

"Aby prowadzić ocenę realizacji procesów zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych, przy ministrze energii powstanie Komitet Sterujący ds. górnictwa. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele organów rządowych oraz eksperci z dziedziny górnictwa i energetyki, a także przedstawiciel strony społecznej reprezentujący Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników" – podano także.

Zapotrzebowanie na dotację budżetową na działania przewidziane w latach 2016-2018 ustalono w programie na łączną kwotę 3,99 mld zł. Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016-2018 została przewidziana na poziomie 7,22 mld zł, podano w programie.

W programie - w oparciu o plany inwestycyjne spółek węglowych - oszacowano koszty realizacji zadań zaproponowanych. Przykładowo nakłady inwestycyjne w 2018 r. mają wynieść 2,37 mld zł, a w 2019 r. - 2,32 mld zł.

ISBnews/OP