Zamknij

Z jakich ulg i odliczeń podatkowych można skorzystać

Zbigniew Grzegorzewski
26.01.2018 15:23
Z jakich ulg i odliczeń podatkowych można skorzystać
fot. Agencja Gazeta

Z większości obowiązujących odliczeń mamy możliwość skorzystać składając zeznanie PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. A oto zestawienie wszystkich możliwych ulg i odliczeń.

Po spełnieniu określonych w ustawie warunków można odliczyć:

1) od dochodu:

• składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,

• kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

• ulgę rehabilitacyjną, jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,

• dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

• darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa,

• darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,

• ulgę internetową,

• ulgę na nabycie nowej technologii (dotyczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabył prawo do ulgi przed dniem 1 stycznia 2016 r.),

• ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową);

2) od podatku:

• składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,

• ulgę na dzieci,

• ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego,

• ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo),

• ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach PIT/O, PIT/BR.

Możliwość skorzystania z powyższych odliczeń jest uzależniona od sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów i rodzaju składanego zeznania. Na przykład rozliczając dochody wykazywane w PIT-38 i PIT-39 nie skorzystamy z żadnych odliczeń, w PIT-36L mamy prawo odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jak również skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą oraz z tytułu wpłat na IKZE. Z większości obowiązujących odliczeń mamy możliwość skorzystać składając zeznanie PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

MarketNews24/ZG