Zamknij

Wspólne opodatkowanie małżonków. Kiedy jest najbardziej korzystne?

Zbigniew Grzegorzewski
26.01.2018 16:31
Wspólne opodatkowanie małżonków. Kiedy jest najbardziej korzystne?
fot. Agencja Gazeta

Wspólne rozliczanie dochodów do ich opodatkowania jest tym bardziej korzystne, im większe są różnice w zarobkach. Najbardziej, gdy jedna z osób wpada w drugi próg podatkowy. Dzięki temu można uniknąć 32 proc. opodatkowania części dochodów.

Z preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków można więc również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, mogą wystąpić małżonkowie:

 1) pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

 2) między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,

 3) jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

* dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku,

* ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Warunek ten nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli: ustawy o podatku tonażowym, ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie z powyższych warunków, to mogą – na wspólny wniosek – być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.).

Ta zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27 ustawy, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów może być zgłoszony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony przez podatnika, który:

 1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

 2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego, i jeżeli: ani do podatnika, ani do jego małżonka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy ustawy, dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Warunek ten nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, ustawy o podatku tonażowym, ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Do podatników, którzy spełniają te warunki i złożyli wniosek, podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, po uprzednim odliczeniu kwot związanych z ulgami, z tym że do dochodów tych nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.).

Reguła ta ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód opodatkowany jest zgodnie z art. 27 ustawy, lub osiągnął dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Jednocześnie należy pamiętać, że podatnikom, którzy rozliczyli PIT poprzez wspólne opodatkowanie nie przysługuje jednocześnie prawo opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

MarketNews24/zg