Zamknij

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Zbigniew Grzegorzewski
29.01.2018 13:25
Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
fot. Agencja Gazeta

W rozliczeniach podatku za rok 2017 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota ta wynosi obecnie 5 115,60 zł.

Osoby małoletnie limit tych wpłat mają dodatkowo ograniczony do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu). Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych.

Wpłaty na IKZE odliczane są od:  dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym,  przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:  w poz. 105 lub 106 deklaracji PIT-37 lub  w poz. 159 lub 160 deklaracji PIT-36 lub  w poz. 71 deklaracji PIT-28, a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 29 lub 30; lub w poz. 26 deklaracji PIT-36 L, do której nie dołącza się PIT/O. Podatnicy płacący zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego nie mają możliwości uwzględnienia tej ulgi przy obliczaniu wysokości zaliczek.

Nie odliczy natomiast wydatków na IKZE:

  • Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
  • Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
  • rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
  • składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

Nie ma również znaczenia to, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia. Możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej, jak i z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

Podstawą rozliczenia ulgi związanej z wpłatami na IKZE stanowią dowody wpłat, tj. dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku, wskazujące w szczególności dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę. Dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Natomiast, jeśli pracodawca pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych podatnika na IKZE, aby skorzystać z przysługującego prawa do odliczenia w celach dowodowych powinien dysponować on umową z pracodawcą, z której wynika zobowiązanie do potrącania z wynagrodzenia kwot wpłat na IKZE. Dodatkowo podatnik powinien gromadzić paski płacowe lub inne dokumenty, z których jednoznacznie musi wynikać kwota potrącenia oraz dysponować kopią przelewu dokonywanego przez pracodawcę na IKZE.

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na jedno konto IKZE. Nie ma natomiast ograniczenia, by podatnik posiadał jedno konto w ramach IKZE oraz dodatkowo konto w IKE – wówczas ma prawo korzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE a wypłata oszczędności na IKE podlega zwolnieniu z opodatkowania.

I jeszcze jedna uwaga: nie można prowadzić konta na IKZE na rzecz swojego dziecka lub podopiecznego. Jednak prowadząc własne konto, małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Warto pamiętać, także w kolejnych latach, że środki odłożone na IKZE w chwili ich wypłaty podlegać będą doliczeniu do przychodu i opodatkowane. Podatnik oszczędzający za pośrednictwem IKZE powinien zatem pamiętać, że niekorzystanie z ulgi lub brak przychodów, od których będzie możliwe odliczenie kwot składek na IKZE spowoduje mniej korzystne w stosunku do standardowego IKE konsekwencje podatkowe.

MarketNews24/zb