Zamknij

Najpopularniejszy z pitów przy rozliczaniu podatków: PIT-37

Zbigniew Grzegorzewski
25.01.2018 13:54
Najpopularniejszy z pitów przy rozliczaniu podatków: PIT-37
fot. Agencja Gazeta

Aż 82 proc. podatników rozlicza się wypełniając PIT-37. Jeżeli masz wątpliwości, które z zeznań podatkowych należy złożyć do urzędu skarbowego, to przede wszystkim warto sprawdzić, kto właśnie w taki sposób powinien się rozliczać, by dopiero w następnym kroku szukać innego PIT-u, jeżeli ten nie okaże się odpowiedni.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium naszego kraju, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu dwustopniowej skali podatkowej 18% i 32%, w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Jest to PIT dla tych, którzy:

 •  nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dodatkowo dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.  Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, najczęściej wypełniają zeznanie PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 formularza PIT-37 poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu oraz złożenie podpisu(ów) w części M tegoż formularza.

Korzystający z ulg do PIT-37 muszą dodać załączniki. Najpopularniejszy z nich to PIT-0, czyli od niego warto zacząć, aby sprawdzić, z jakich ulg można skorzystać.

MarketNews24/zb