Zamknij

Kto płaci podatek CIT? Tłumaczymy krok po kroku [PORADNIK]

Piotr Drabik
17.04.2019 21:37
Kto płaci podatek CIT? Stawka. Kiedy. Jak obliczyć. Kogo dotyczy
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT, muszą odprowadzać odpowiednie podmioty. Tłumaczymy krok po kroku kto jest zobowiązany do rozliczania się z CIT.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest CIT?

Firmy, przedsiębiorstwa i inne organizacje, które osiągają dochody, zobowiązane są płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT, z ang. Corporate Income Tax). Podmioty nim objęte reguluje ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz także

Ile wynoszą stawki podatku CIT?

W 2019 roku obowiązywały dwie stawki podatku od dochodów osób prawnych:

 • 19 proc.,
 • 9 proc.

Z obniżonej stawki mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro.Po przekroczeniu tego progu będziesz płacił zaliczki na podatek o stawce podstawowej - czyli 19 proc. Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym).

Zobacz także

Kto płaci podatek CIT?

Według listy zamieszczonej przez Ministerstwo Finansów objęte obowiązkiem płacenia podatku CIT są:

 • osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zobacz także

Kto jest zwolniony z podatku CIT?

W art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymieniono cały wachlarz instytucji, które nie muszą płacić podatku CIT. Są to między innymi:

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • jednostki budżetowe,
 • państwowe fundusze celowe,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi,
 • fundusze in westycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
 • fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zobacz także

Jak obliczyć podatek CIT?

Podatek CIT odprowadza się od dochodu (nadwyżki, która zostaje po odliczeniu kosztów) jaki firma uzyskała w danym roku podatkowym.
Stanowi on sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (wyodrębniony jest dochód uzyskany ze źródeł kapitałowych od innego dochodu).
Jak przychód uznaje się

 • otrzymane pieniądze,
 • wartości pieniężne,
 • różnice kursowe,
 • wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów i udzielonych bonifikat.

Do podatku CIT wliczane są również kosztami uzyskania przychodu. Są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Można zaliczyć różnego rodzaju wydatki bezpośrednio związane z przychodami, np. wydatki poniesione na zakup towarów handlowych, ale również te które związane są jedynie pośrednio z osiąganymi przychodami.

Zobacz także

Koszty bezpośrednio związane z przychodami są rozliczane w roku, w którym zostają osiągnięte te przychody. Inne koszty rozliczone są w roku ich poniesienia. Do kosztów uzyskania przychodów wlicza się również:

 • amortyzację -  nabyte wartości niematerialne i prawne tj. budynki, budowle, maszyny, środki transportu, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz prawa majątkowe, takie jak: licencje, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz know-how, koszty prac rozwojowych,
 • leasing - w sytuacji m.in. jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji lub co najmniej 5 lat w przypadku nieruchomości suma ustalonych opłat (wraz z ceną sprzedaży) i pomniejszona o należny VAT.

Od dochodu można odliczyć:

 • darowizny m.in. na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego lub na cele kultu religijnego w ramach limitu do 10 proc. dochodu,
 • umorzone w bankach kredyty w związku z restrukturyzacją (20 proc. takich kredytów),
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła,
 • stratę dla określonej grupy firm rozpoczynających działalność,
 • prace badawczo-rozwojowe (określone koszty kwalifikowane).

Zobacz także

RadioZET.pl/biznes.gov.pl/PTD