Zamknij

Jak obliczyć podatek PIT-37? [PORADNIK]

Piotr Drabik
10.04.2019 18:34
Jak obliczyć podatek PIT-37. Instrukcja. Obliczenie podatku
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Większość podatników rozlicza się z uzyskanych dochodów za pomocą formularza PIT-37. Tłumaczymy krok po roku jak go wypełnić i poprawnie złożyć oświadczenie do fiskusa.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest PIT-37?

PIT-37 to jeden z formularzy służących do rozliczenia podatkowego za dochody uzyskane w ubiegłym roku. Mogą z niego skorzystać osoby, które np. mają dochody ze stosunku pracy, emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stypendiów czy z tytułu praw autorskich majątkowych.

Formularz jest dostępny dla podatników, którzy mają inne przychody niż opodatkowane według skali (18 lub 32 proc.). Według nich można obliczyć należny dla państwa podatek.

Zobacz także

Kto może skorzystać z PIT-37?

Z PIT-37 mogą skorzystać osoby, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych oraz nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

W tym formularzu mogą się rozliczać na jednym wniosku małżonkowie, którzy stanowili wspólnotę majątkową przez cały miniony rok podatkowy.

PIT-37 jest również dostępny dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Według resortu finansów jest to rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym łącznie spełniał warunki określone w ustawie:

  • Samotnie wychowujący osoby małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub zgodnie z art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwoty 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zobacz także

Z czego skład się PIT-37?

Formularz PIT-37 składa się z następujących części:

Część A - miejsce i cel składania zeznania - tutaj podatnik podaje urząd skarbowy, gdzie chce się rozliczyć oraz zaznaczyć opcję złożenia lub dokonania korekty zeznania,

Część B - dane identyfikacyjne podatnika oraz jego małżonka/małżonki,

Część C - dochody/straty ze źródeł przychodów - w tym miejscu podatnik wpisuje uzyskane przychodu lub straty. 

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2018 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż: 

  • 1 335 zł (miesięcznie 111,25 zł), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), 
  • 2 002,05 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), 
  • 1 668,72 zł (miesięcznie 139,06 zł), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu), 
  • 2 502,56 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Część D - składki na ubezpieczenia społeczne,

Część E - podstawa do obliczenia podatku. 

Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:

  • Indywidualnie,
  • Łącznie z małżonkiem,
  • W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zobacz także

Podatnicy korzystający w PIT-37 ze skali podatkowej mają do wyboru dwa progi podatkowe - 18 i 32 proc. 

Podatek można obliczyć na podstawie następującej tabeli:

Tabela obliczania podatku PIT-37
fot.

Ministerstwo Finansów

Część F - składaka na ubezpieczenie zdrowotne,

Część G - podatek należny,

Część H - dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci,

Część I - informacja o przychodach wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3C ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Część J - przekazanie 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP),

Część K - informacje uzupełniające, 

Część L - informacje o załącznikach,

Część M - rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty,

Cześć N - Karta Dużej Rodziny,

Część O - oświadczenia i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika. 

Zobacz także

Do kiedy składa się PIT-37?

Podatnicy, które rozliczają się za pomocą PIT-37, mają czas na złożenie rozliczenia podatkowego do 30 kwietnia 2019 roku. Można to zrobić tradycyjnie składając wypełniony formularz do wskazanego urzędu skarbowego lub elektronicznie. 

Od lutego 2019 roku resort finansów udostępnił usługę "Twój e-PIT". W jej ramach podatnicy za pomocą internetu mogą sprawdzić wstępnie wypełnione przez urzędników oświadczenie podatkowe. Można go nie zmieniać lub dokonać korekt i dopiero takie wysłać do rozliczenia. 

Zobacz także

RadioZET.pl/PTD