Zamknij

Dokumenty, które ułatwią rozliczenie PIT

Zbigniew Grzegorzewski
28.01.2018 20:52
Dokumenty, które ułatwią rozliczenie PIT
fot. Agencja Gazeta

W rozliczeniu rocznym pomogą informacje sporządzone i przekazane nam przez płatników w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jest to:

• PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),

• PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,

• PIT-8C, informacja o wypłaconym stypendium, o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),

• PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Możliwość skorzystania z powyższych odliczeń jest uzależniona od sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów i rodzaju składanego zeznania.

Na przykład rozliczając dochody wykazywane w PIT-38 i PIT-39 nie skorzystamy z żadnych odliczeń, w PIT-36L mamy prawo odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jak również skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą oraz z tytułu wpłat na IKZE.

Z większości obowiązujących odliczeń mamy możliwość skorzystać składając zeznanie PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. www.finanse.mf.gov.pl 11 Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazujemy: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.

Ministerstwo Finansów przestrzega: może się zdarzyć, że płatnik (od którego otrzymaliśmy wynagrodzenie) — mimo ciążącego na nim obowiązku — nie wystawi stosownej informacji. Sytuacja taka nie zwalnia nas jednak z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym przychodów otrzymanych za pośrednictwem tego płatnika.

MarketNews24/zb