Zamknij

Co to jest CIT? Kto go płaci? Jak się rozlicza? [PORADNIK]

Piotr Drabik
09.04.2019 16:35
Co to jest CIT? Kto płaci? Kogo dotyczy? Podatek dochodowy
fot. Proxima Studio/Shutterstock (ilustracyjne)

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, są zobowiązani płacić przedsiębiorcy, spółki i inne organizacje. Tłumaczymy krok po kroku według jakich stawek i w jaki sposób trzeba rozliczyć się z CIT.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest CIT?

Jest to skrót oznaczający podatek dochodowy od osób prawnych (CIT, z ang. Corporate Income Tax). Podmioty nim objęte reguluje ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz także

Kto płaci CIT?

Według obowiązujących przepisów płatnikami CIT są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
 • podatkowe grupy kapitałowe (t.j. grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Źródła dochodów, od których odprowadzany jest CIT, podzielone są na dwie grupy: zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów.

Zobacz także

Ile wynosi podatek CIT?

Dla osób prawnych przygotowano dwie stawki podatku dochodowego:

 • 19 proc. podstawy opodatkowania,
 • 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Niższy próg podatkowy zarezerwowany jest dla podmiotów, które posiadają status małego podatnika. Nie ma to jednak zastosowania do podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, których utworzeniu towarzyszyły określone w ustawie okoliczności (przekształcenia, aporty).

Zobacz także

W przypadku dochodów uzyskanych przez podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, stawka podatku wynosi:

 • 20 proc. liczony od przychodów z tytułu: 
  • Odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • Opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
 • 10 proc. od przychodów z tytułu:
  • Należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  • Uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że umowy te mogą ustanawiać niższe stawki niż wyżej wskazane.

Zobacz także

Jak składa się zeznanie CIT?

Podmioty zobowiązane do odprowadzania podatku CIT są zobowiązane złożyć zeznanie za miniony roku podatkowy do końca 3-go miesiąca roku następnego. Licząc od 1 stycznia, trzeba to zrobić do końca marca. Do tego celu służy podstawowy formularz CIT-8.

W tym terminie wpłacają podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek od początku roku.

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane składają zeznanie (CIT-CFC) odrębne dla każdej ze spółek - do końca 9. miesiąca roku następującego po roku podatkowym tej spółki. W tym również terminie podatnik wpłaca podatek należny.

Zobacz także

Jakie są formularze CIT?

Osoby prawne, które muszą rozliczyć się z podatku dochodowego, składając rozliczenie za miniony rok podatkowy muszą to zrobić za pomocą jednego z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów formularzu:

 • CIT-5 - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-6AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-6R - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT-7 - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8B - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy,
 • CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
 • CIT-8AB - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy,
 • CIT/8S - Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT/8SP - Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT-9R - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-10Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT-11R - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,
 • CIT-D - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT-ST - Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-ST/A - Informacja o zakładach (oddziałach),
 • IFT-2/IFT-2R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • SSE-R - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • SSE/A - Wykaz udziałów w spółkach,
 • SSE-R/A - Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą,
 • CIT-CFC - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/BR - Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo - rozwojową,
 • CIT/TP - Uproszczone sprawozdanie,
 • CIT-VC - Informacja o nabytych udzialach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art..14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności,
 • CIT/MIT - Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24B ustawy,
 • CIT/PGK - Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Zobacz także

RadioZET.pl/podatki.gov.pl/PTD