Zamknij

Dla kogo CIT 15? Tłumaczymy krok po roku [PORADNIK]

Piotr Drabik
15.04.2019 21:40
CIT 15 dla kogo 2019. Wymagania. Podatki. Własna firma. CIT 9
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Mali przedsiębiorcy oraz ci rozpoczynający swoją działalność mogą skorzystać z mniejszej stawki podatku CIT. W 2019 roku została ona zmniejszona z 15 do 9 proc. Tłumaczymy kto dokładnie może skorzystać z mniejszego podatku CIT.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest CIT?

Podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT, z ang. Corporate Income Tax) są objęte podmioty zapisane w ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz także

Według obowiązujących przepisów płatnikami CIT są:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
  • podatkowe grupy kapitałowe (czyli grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Obecnie CIT obowiązuje w dwóch stawkach:

  • 19 proc.,
  • 9 proc. dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność (obowiązuje od 2019 roku).

Zobacz także

Dla kogo CIT 15?

Do końca 2018 roku ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników (i podatników rozpoczynających działalność) wynosiła 15 proc. Z początkiem 2019 roku została obniżona do 9 proc.

Mniejsza stawka obowiązuje do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Według kursu z 1 października 2018 roku limit podatku CIT wynosi 5 124 000 zł.

Po przekroczeniu tego progu będziesz płacił zaliczki na podatek o stawce podstawowej (czyli 19 proc). Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym).

Zobacz także

Kto nie może skorzystać z niższego CIT-u?

Po pierwsze - płatnicy CIT 15 (obecnie 9), których przychody przekroczą 1,2 mln euro w ciągu ostatniego roku podatkowego.

Ponadto jak tłumaczy resort finansów, przy przekształceniu np. jednoosobowej działalności w spółkę rozliczającą CIT 15 (obecnie 9) trzeba pamiętać, że nowe przepisy ograniczają stosowanie preferencji.

Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy nowa firma powstanie poprzez restrukturyzację (np. podział dotychczasowej firmy), przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności albo do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 000 euro.

Zobacz także

Co podlega opodatkowaniu CIT?

Podstawą opodatkowania CIT jest dochód - czyli nadwyżka, która zostaje po odliczeniu kosztów - jaki firma uzyskała w danym roku podatkowym.

Stanowi on sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (wyodrębniony jest dochód uzyskany ze źródeł kapitałowych od innego dochodu).

Część dochodów jest zwolniona od podatku. Dla przykładu zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje realizujące ustawowo określone, społecznie użyteczne cele są zwolnione, jeśli dochód jest przeznaczony na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych. Jednak cele muszą pokrywać się ze statutami tych podmiotów.

Zupełnie inną regulacją są mi.in. przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, gdzie podatek CIT jest ustalony na poziomie 20 proc. przychodów.

Firmy, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce płacą CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast firmy, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają w Polsce.

Zobacz także

Zaliczki CIT dla małych przedsiębiorców

Mali podatnicy, którzy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, są zwolnieni z obowiązków wynikających z obowiązku wpłacania zaliczek na CIT.

Muszą jednak złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia. Oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia są obowiązani do złożenia zeznania podatkowego oraz do uiszczenia należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych - w wysokości 20 proc. należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem.

Podatek ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

RadioZET.pl/biznes.gov.pl/PTD