Nieuczciwe praktyki sprzedawców węgla

12.01.2018 12:34

Przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców węgla, polegającymi na nadawaniu mylących nazw paliwom zakazanym uchwałą antysmogową dla woj. śląskiego, przestrzega samorząd tego regionu. Przypomina, że za naruszenia uchwały grożą grzywny - do 5 tys. zł.

Nieuczciwe praktyki sprzedawców węgla fot. East News

W piątkowej informacji urząd marszałkowski woj. śląskiego zaapelował do mieszkańców, aby nie kupowali mułów, flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw, których stosowanie zakazuje uchwała antysmogowa.

- W woj. śląskim występują przypadki nieuczciwych praktyk handlowych wobec nabywców. Polegają one najczęściej na wprowadzaniu w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych takich, jak eko-muł, eko-flot oraz groszek z domieszkami mułu czy flotu, groszek czy brykiet z węgla brunatnego - wskazali urzędnicy marszałka.

- Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie od ich nazw handlowych czy zastosowanych mieszanek, nie jest dopuszczony w woj. śląskim do użytkowania w piecach i kotłach. Zakaz ten obowiązuje od 1 września 2017 r. i wynika z tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez sejmik województwa - przestrzegli.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały antysmogowej określa art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska. Stanowi on, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 tys. zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, do 1 tys. zł.

Urzędnicy marszałka diagnozują, że część problemów związanych z realizacją uchwały antysmogowej wiąże się z brakiem wprowadzenia na poziomie krajowym przez Ministerstwo Środowiska zakazu handlu mułami węglowymi - o co samorządy różnych szczebli, z różnych regionów, wielokrotnie już apelowały.

Jednocześnie przed wejściem w życie uchwały antysmogowej zakazane nią teraz m.in. muły były ogólnodostępne i stosowane w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa mieszkańców posiada jeszcze zapasy tego materiału. W tym kontekście woj. śląskie opublikowało listę podmiotów, którym można przekazać takie paliwa w celu ich dalszego zagospodarowania.

Zgodnie z opublikowaną przez urząd marszałkowski listą, jedynym takim podmiotem jest obecnie zakład Haldex Makoszowy w Zabrzu. W przypadku przekazania tam mułu energetycznego niezanieczyszczonego, opłata za tonę paliwa wynosi 10 gr za tonę, w przypadku mułów innych niż energetyczne lub zanieczyszczonych - 10 zł za tonę.

Mieszkańcy mogą przekazać Haldexowi do 5 ton mułów, przedsiębiorcy - ilość bez ograniczeń (zgodnie z powyższymi zasadami do 1 tys. ton, za okazaniem dowodu zakupu paliwa do celów grzewczych). Paliwo należy przywieźć do zabrzańskiego zakładu na własny koszt.

O tym, że mimo utrudnień związanych z brakiem ogólnokrajowych regulacji, uchwała antysmogowa jest stosowana, świadczą wyroki sądów w miastach woj. śląskich wymierzające mieszkańcom grzywny za spalanie zakazanych uchwałą paliw. W jednym z takich wyroków pod koniec listopad ub. roku mieszkaniec Rybnika został ukarany grzywną 500-złotową.

Sprawa była efektem kontroli rybnickiej straży miejskiej w jednej z nieruchomości w dzielnicy Chwałowice. Strażnicy wykazali tam spalanie w kotle centralnego ogrzewania flotokoncentratów węglowych i przekazali sprawę do sądu.

Z początkiem września br. weszła w życie przyjęta w kwietniu uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, która zakłada stopniową wymianę przestarzałych instalacji cieplnych i wprowadza zakaz używania najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw.

Zapisy uchwały antysmogowej obowiązują na obszarze całego województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, lecz jedynie złych jakościowo paliw. Z kolei spalania odpadów w nieprzeznaczonych do tego urządzeniach zakazuje ustawa o odpadach.

Muły węglowe oraz flotokoncentraty to węgiel najniższej jakości, będący faktycznie odpadem z produkcji lepszych gatunków. Muł węglowy to drobinki węgla o uziarnieniu poniżej 1 milimetra. Powstaje w zakładzie przeróbczym, gdzie wydobyty w kopalni węgiel trafia w celu poprawy jego własności energetycznych.

Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania, z udziałem wody - wytworzone produkty podlegają następnie procesom odwadniania, w efekcie czego powstaje muł. Poprzez jego wzbogacanie powstaje flotokoncentrat, czyli materiał charakteryzujący się wysoką wartością opałową oraz wielkością ziaren do 1 milimetra. Jego zaletą jest stabilne i ekonomiczne spalanie, wadą - emisja pyłów i innych zanieczyszczeń.

Uchwała antysmogowa woj. śląskiego nakazuje też stopniową, w perspektywie do 2027 r., wymianę przestarzałych instalacji cieplnych.

PAP/Mateusz Babak/OP

Oceń