Zamknij

Niebawem zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet

Rafał Mandes
15.03.2018 22:27
Niebawem zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet
fot. Gabby Orcutt/Unsplash

Senat poparł w czwartek nowelę ustawy o ewidencji ludności, która m.in. umożliwia zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet a także daje służbom dostęp do danych z rejestrów stanu cywilnego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

Nowela przewiduje możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online. Nowe przepisy stanowią, że zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dziecka.

Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do rodzica zostanie odesłany - w formie elektronicznej lub papierowej - odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Nowe przepisy zakładają również dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Te przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2018 r.

Ponadto zaproponowano, aby wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy było możliwe także w formie dokumentu elektronicznego.

Wprowadzono także możliwość udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego służbom specjalnym, m.in.: ABW, Agencji Wywiadu, CBA, czy Służbie Wywiadu Wojskowego - w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań - po spełnieniu wymagania wobec systemów informatycznych. Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nowelizacja zakłada także włączenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej do katalogu podmiotów, którym wydaje się odpisy aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej przez te służby osoby.

Zaproponowano również, aby podmioty mające dostęp do rejestru PESEL mogły bezpośrednio informować - w formie pisemnej lub elektronicznej - organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym.

Obecnie instytucje korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. NFZ lub ZUS, stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL). Po zmianach taką informację będą przekazywać bezpośrednio instytucjom wprowadzających dane. Przyspieszyć to ma aktualizację danych w rejestrze PESEL. Przepisy te mają wejść w życie 1 maja 2019 r.

Pozostałe przepisy ustawy mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

W przyjętych przez Senat przepisach zapisano w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przesunięcie terminu wdrożenia systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie przed sądami administracyjnymi oraz zapewniającego możliwość elektronicznego wnoszenia skarg na 31 maja 2019 r.

Jak wskazało w swojej opinie Biuro Legislacyjne Senatu, wprowadzona na etapie prac sejmowych poprawka jest sprzeczna z zasadami poprawnej legislacji, bo brakuje powiązania tematycznego między zmianami zapisanymi w ustawach o ewidencji, prawa o aktach stanu cywilnego, a ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w której zapisano przesunięcie terminu.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Krzysztof Markowski/PAP/RM