Zamknij

Zasiłek opiekuńczy od 1 września. Pytania i odpowiedzi

02.09.2020 12:54
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - pytania i odpowiedzi
fot. Shutterstock/Halfpoint (ilustracyjne)

Od 1 września rodzice znów mogą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS wypłaci świadczenie w przypadku zamknięcia szkoły lub przedszkola. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o pieniądze z urzędu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to ekstra świadczenie dla rodziców i opiekunów wprowadzone jeszcze na początku pandemii w związku z zamknięciem szkół. Od 1 września ZUS wznowił wypłaty zasiłku.

Ile wynosi dodatkowe świadczenie? Do kiedy wypłacany będzie zasiłek opiekuńczy i kto może się o niego ubiegać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo?

Ze świadczenia mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat. Świadczenie przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zobacz także

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy nie ma możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku dzieci niepełnosprawnych

O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Zobacz także

Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie przysługuje także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogą uczęszczać  np. do placówek integracyjnych.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje temu rodzicowi lub opiekunowi, który o niego wystąpi. Otrzyma on świadczenie w wysokości 80 proc. swojej pensji. Taki zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zobacz także

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy będzie wypłacany?

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał – od 1 września do 20 września 2020 roku.

Zobacz także

W jakim przypadku ZUS wypłaci zasiłek?

Ustawodawca wyróżnia dwa przypadki, w których urząd wypłaci dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie o przysługiwał rodzicom lub opiekunom dziecka w przypadku zamknięcia w związku z pandemią żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały.

Zasiłek będzie też przysługiwał w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z pandemią.

Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy?

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie, które jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek.

Osoby prowadzące własny biznes nie muszą udawać się do placówki ZUS. Wniosek można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

RadioZET.pl/MRPiPS