Zamknij

Zasiłek dla bezrobotnych [WARUNKI, KWOTA, WNIOSKI]

02.04.2020 15:52
Zasiłek dla bezrobotnych 2020. Warunki. Kwota netto. Wniosek
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News (ilustracyjne)

Straciłeś pracę? Możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotny, który wypłacają urzędy pracy. Tłumaczymy kto może złożyć o niego wniosek i ile wynosi świadczenie.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Stopa bezrobocia w Polsce w ostatnich latach spadała lub utrzymywała się na niskim poziomie około 5 proc. Jednak z powodu epidemii koronawirusa oraz rodzącego się z tego powodu kryzysu, rządzący i eksperci przewidują znaczny wzrost liczby bezrobotnych w najbliższych miesiącach. 

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek z powiatowego urzędu pracy będziesz można uzyskać osoba bez pracy, która zarejestruje się jako osoba bezrobotna oraz nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zobacz także

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje, jeżeli:

 • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni dana osoba była zatrudniona,
 • osiągnęła wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto w 2020 roku), od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
 • w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Wymiar wykonanego wcześniej etatu nie ma znaczenia, a znaczenie ma wynagrodzenie - musi być co najmniej minimalne.

Co w sytuacji, kiedy pracownik nie odprowadzał składek na Fundusz Pracy? W kilku wyjątkach mimo to może starać się o zasiłek dla bezrobotnych. 

Między innymi w sytuacji, kiedy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnione z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy (licząc od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu).

Zobacz także

Ponadto do okresu 365 dni zatrudnienia, na podstawie którego można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, liczy się również np. okres zasadniczej służby wojskowej, urlop wychowawczy czy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa się po upływie następujących okresów:

 • jeśli 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy osoba rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron – zasiłek będzie przysługiwał po okresie 90 dni (wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy),
 • jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy osoba spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia albo rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne – zasiłek będzie przysługiwał po okresie 180 dni;
 • jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy osoba rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia - zasiłek będzie Ci przysługiwał po okresie 180 dni;
 • po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

W 2020 roku w okresie pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia:

 • do 5 lat stażu - 689,20 zł brutto (603,17 zł netto),
 • od 5 do 20 lat stażu - 861,40 zł brutto (741,87 zł netto),
 • powyżej 20 lat stażu - 1 033,70 zł brutto (880,67 zł netto).

Zobacz także

Z kolei przez kolejne miesiące pobierania zasiłku:

 • do 5 lat stażu - 541,10 zł brutto (483,49 zł netto),
 • od 5 do 20 lat stażu - 676,40 zł brutto (592,52 zł netto),
 • powyżej 20 lat stażu - 811,70 zł brutto (701,65 zł netto).

Kwoty są waloryzowane każdego roku 1 czerwca. Dlatego podane kwoty obowiązują tylko przez pierwszą połowę roku. To, czy wysokość zasiłku będzie wyższa w drugiej połowie roku, okaże się w maju.

Jak długo można otrzymywać zasiłek?

Jeśli osoba mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, może dostawać zasiłek przez pół roku (180 dni).

Z kolei zasiłek całoroczny (przez 365 dni) może otrzymać osoba, która:

 • mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (sprawdź stopę bezrobocia w Twoim powiecie),
 • ma powyżej 50. roku życia oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
 • ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie,
 • samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zobacz także

Zasiłek zostanie pomniejszony o odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, jeśli zarejestrujesz się w urzędzie i nabędziesz do niego prawo w okresie, za który przysługuje.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dana osoba traci, jeśli podejmie zatrudnienie, podejmie inną pracę zarobkową, podejmie pozarolniczą działalność lub uzyska przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (1300 zł brutto w 2020 roku).

Jeżeli utracisz status osoby bezrobotnej na okres nie dłuższy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełnisz warunki do uzyskania prawa do zasiłku, uzyskasz prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku.

RadioZET.pl