Zamknij

Bezrobocie poszło w górę

Olga Papiernik
23.02.2018 10:52
okno, bezrobotna
fot. Ben Blennerhassett on Unsplash

Stopa bezrobocia w styczniu 2018 r. wyniosła 6,9 proc. wobec 6,6 proc. w grudniu 2017 r. - podał GUS.

Wyjaśniono, że stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (po 0,5 p. proc.), a najmniej - w śląskim (o 0,1 p. proc.) oraz w łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim (po 0,2 p. proc.).

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu (w granicach 2,5 p. proc. - 2,1 p. proc.) w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, a w najmniejszym (w granicach 1,3 p. proc. - 1,2 p. proc.) - w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był nieco wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego, pomimo sezonowego wzrostu, nadal kształtowała się poniżej poziomu sprzed roku"

"W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy udział kobiet w końcu stycznia br. był wyższy niż przed rokiem o 1,6 p. proc. i wyniósł 54,3 proc. Zwiększył się nieznacznie udział osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p. proc. do 30,7 proc.)" - czytamy w raporcie GUS.
Urząd zauważył, że zmniejszył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 0,6 p.proc. do 13,4 proc.) oraz absolwentów (o 0,3 p. proc. do 3,6 proc.). Udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku był niższy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 84,9 proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 1.133,7 tys. wobec 1.081,7 tys. osób przed miesiącem. 

Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony do notowanego przed rokiem i wyniósł 84,4 proc.

"Zmniejszył się udział osób długotrwale bezrobotnych, osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Zwiększył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących, absolwentów oraz osób bez kwalifikacji zawodowych" - zwraca uwagę GUS.

Zgodnie z raportem, z ewidencji bezrobotnych w styczniu br. skreślono 131,4 tys. osób, tj. mniej niż przed miesiącem (o 6,9 proc.) i przed rokiem (o 6,8 proc.). Według GUS, główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 68,7 tys. osób (tj. mniej niż przed miesiącem o 15,4 proc. i mniej niż przed rokiem o 5,5 proc.).

"Wśród osób wykreślonych z ewidencji zmniejszył się udział osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego, dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, nabyły prawa emerytalne lub rentowe oraz osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Zwiększył się natomiast udział osób, które rozpoczęły szkolenie lub staż u pracodawców" - napisano.

GUS poinformował ponadto, że wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2017 r. potwierdzają poprawę sytuacji na rynku pracy. Zwiększyła się liczba pracujących w skali roku, jednocześnie niższa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia.

"Stopa bezrobocia według BAEL w IV kwartale 2017 r. wyniosła 4,5 proc., tj. ukształtowała się na poziomie o 1 p. proc. niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten nadal był wyższy na wsi - 5,2 proc. (wobec 6,1 proc. przed rokiem) niż w mieście - 4 proc. (wobec 5,1 proc.). W podobnej skali obniżyła się stopa bezrobocia wśród kobiet (o 1,1 p. proc. do 4,6 proc.), jak wśród mężczyzn (o 1 p. proc. do 4,4 proc.)" - czytamy w opracowaniu GUS.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. ukształtowało się na poziomie 6 mln 186,6 tys. osób i zwiększyło się o 3,8 proc. w stosunku do notowanego przed rokiem (w grudniu ub. roku obserwowano wzrost w skali roku o 4,6 proc., a w styczniu ub. roku - o 4,5 proc.).

GUS poinformował, że wzrost zatrudnienia wyższy niż przeciętnie obserwowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,5 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (6,8 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (5,2 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (4,6 proc.).

"Większe niż przed rokiem (w granicach 3,6 proc. - 1,8 proc.) było również zatrudnienie w budownictwie, handlu; naprawie pojazdów samochodowych, informacji i komunikacji, przetwórstwie przemysłowym oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji. Spadek zatrudnienia notowano w górnictwie i wydobywaniu (o 1,2 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 0,8 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,2 proc.)" - napisano w GUS.

Prognozy 12 ekonomistów wahały się od 6,8% do 7%, przy średniej na poziomie 6,92% (wobec 6,6% r/r miesiąc wcześniej).

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,9% w styczniu 2018 r. wobec 6,6% w poprzednim miesiącu.

W projekcie budżetu na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4% na koniec 2018 r.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w styczniu wzrosły o 1,8 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w styczniu 2018 r. w ujęciu rdr wzrosły o 1,8 proc. po wzroście o 3,6 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał w piątek GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły w styczniu o 7,0 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport spadły o 11,6 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Nowe zamówienia w przemyśle w styczniu wzrosły o 12,6 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle w styczniu 2018 r. wzrosły w ujęciu rdr o 12,6 proc., po spadku o 14 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał w piątek GUS.

W ujęciu miesięcznym zamówienia w styczniu wzrosły o 16,6 proc. w porównaniu ze spadkiem o 9,3 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w styczniu wzrosła o 12,3 proc. rdr

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w styczniu 2018 r. wzrosła o 12,3 proc. rdr, a mdm spadła o 0,5 proc. - podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w styczniu 2018 r. wzrosła o 9,0 proc. rdr, a mdm spadła o 1,4 proc.

Wydajność pracy w przemyśle w styczniu wzrosła o 5,6 proc. rdr

Wydajność pracy w przemyśle w styczniu 2018 r. wzrosła o 5,6 proc. rdr przy większym o 2,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 6,9 proc. - podał GUS

.

Przewozy ładunków w styczniu wzrosły o 16,1 proc. rdr

Przewozy ładunków w styczniu tego roku wzrosły o 16,1 proc. rdr i wyniosły 46,8 mln ton - podał w piątek GUS.

Wielkość ładunków przewiezionych transportem kolejowym w styczniu wyniosła 20,8 mln ton i była o 22,1 proc. wyższa niż przed rokiem.

Transportem samochodowym zarobkowym w styczniu przewieziono 20,5 mln ton ładunków, czyli o 13,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Transportem rurociągowym w styczniu przetłoczono 4,8 mln ton ropy i produktów naftowych, tj. o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem.

W portach morskich w styczniu przeładowano 7,1 mln ton ładunków, czyli o 17,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Sprzedaż usług w transporcie w styczniu wzrosła o 7,9 proc. rdr

Sprzedaż usług w transporcie w styczniu tego roku wzrosła o 7,9 proc. rdr - podał w piątek GUS.

GUS poinformował, że w lutym ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany pozytywnie, lepiej jak przed miesiącem.

"Bardziej optymistyczne są przewidywania dotyczące popytu i sprzedaży, przy mniej pozytywnych ocenach bieżących w tych obszarach. Prognozy w zakresie sytuacji finansowej są bardziej korzystne niż w styczniu br., natomiast diagnozy pogorszyły się i są nieznacznie negatywne. Dyrektorzy jednostek nadal planują zwiększenie zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć" - napisano.

Obroty w handlu detalicznym w I wzrosły o 6,9 proc. rdr

Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w styczniu wzrosły o 6,9 proc. rdr, po wzroście o 6,1 proc. w grudniu - podał GUS. 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro w I wzrosły o 1,3 proc. rdr

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w styczniu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowych danych.

Wstępnie spodziewano się wzrostu o 1,3 proc.

W XII ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,4 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w I o 1,0 proc., po wzroście w XII o 0,9 proc. i wobec wstępnych szacunków w I +1,0 proc.

Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w lutym

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w lutym 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Koniunktura w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniana jest w lutym korzystnie, lepiej niż w styczniu i analogicznym miesiącu ostatnich piętnastu lat. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,5 (plus 11,7 w styczniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,5% badanych firm, a jej pogorszenie - 7% (przed miesiącem odpowiednio 20,9% i 9,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Pomimo niewielkiego pogorszenia ocen popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, przewidywania w tym zakresie są bardziej optymistyczne od formułowanych w styczniu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia, choć mniej znaczące od zapowiadanego w styczniu. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć, podkreślił GUS.

"Koniunktura w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oceniana jest w lutym korzystnie, lepiej niż w styczniu i analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,4 (w styczniu plus 13,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,7% badanych firm, a jej pogorszenie - 7,3% (przed miesiącem odpowiednio 21,8% i 8,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy dalej.

Bieżący popyt oraz sprzedaż oceniane są korzystnie, podobnie jak przed miesiącem, diagnozy sytuacji finansowej są mniej pozytywne od zgłaszanych w styczniu. Odpowiednie przewidywania są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Sygnalizowany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek nadal planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług, podano także.

"Koniunktura w sekcji informacja i komunikacja oceniana jest w lutym nieco mniej optymistycznie niż w styczniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 22,8 (w styczniu plus 24,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 27,9% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,2% (przed miesiącem odpowiednio 30,4% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano dalej w komunikacie.

Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa są oceniane mniej korzystnie niż przed miesiącem. Diagnozy popytu są pozytywne i zbliżone do formułowanych w styczniu, prognozy w tym zakresie są nieco mniej optymistyczne.

"Przewidywania dotyczące sprzedaży oraz sytuacji finansowej są podobnie jak w styczniu korzystne. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia, choć nieco mniej znaczące od zapowiadanego w styczniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług" - wskazał także Urząd.

Koniunktura w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oceniana jest w lutym optymistycznie, podobnie jak w styczniu i analogicznym miesiącu przed rokiem. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 29,3 (przed miesiącem plus 30,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,8% badanych firm, a jej pogorszenie - 3,5% (w styczniu odpowiednio 34,6% i 4,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano także w materiale.

"Zarówno diagnozy jak i prognozy popytu są pozytywne i zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Mimo mniej optymistycznych ocen bieżącej sprzedaży i sytuacji finansowej, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych w styczniu. Sygnalizowane jest zmniejszanie się opóźnień płatności za wykonane usługi. Prognozy wskazują, że zatrudnienie może nie zmienić się. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług" - napisał GUS.

PAP Biznes/ISBnews/OP