Zamknij

W miastach będzie więcej zieleni

Olga Papiernik
15.12.2017 19:37
W miastach będzie więcej zieleni
fot. chuttersnap on Unsplash

MŚ: resort środowiska przeznacza kolejne pieniądze na rozwój zieleni miejskiej.

Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczyły kolejne środki na rozwój zieleni w miastach. Tym razem pieniądze  blisko 20 mln zł - otrzymały miasta: Koluszki, Sulejówek, Starachowice i Sochaczew. Dotychczas, w ramach tego typu działań, udzielono już ponad 500 mln zł dotacji.

-Tereny zielone odgrywają bardzo ważną rolę w miastach. Oczyszczają powietrze, sprzyjają rozwojowi bioróżnorodności, są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Służą także wypoczynkowi i rekreacji. Ponieważ znacząco wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców, chcemy wspierać ich rozwój. - powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas uroczystości podpisania umów pomiędzy NFOŚiGW a poszczególnymi miastami. Z ramienia Narodowego Funduszu umowy zostały zawarte przez prezesa zarządu Kazimierza Kujdę.
Umowy o dofinansowanie z miastami Starachowice, Sulejówek, Sochaczew i Koluszki zostały podpisane 15 grudnia 2017 r. Zawarcie trzech pierwszych miało miejsce podczas uroczystej konferencji w Ministerstwie Środowiska.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), z działania 2.5. Jego głównym celem jest zwiększenie terenów zielonych w miastach.  Beneficjentami mogą zostać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, czy regionalne dyrekcje ochrony środowiska.
Koluszki
Gmina Koluszki otrzyma ponad 5 mln zł na rozwój i odnowę terenów zielonych. W ramach projektu powstaną nowe obszary zielone o powierzchni ponad 10 ha. Oprócz nowych nasadzeń, utworzone zostaną  m.in. place wypoczynkowe  i zabaw.
Sochaczew
Sochaczew otrzyma dofinasowanie w wysokości blisko 7 mln zł, na poprawę jakości terenów zielonych na obszarze 9,49 ha. Projekt przewiduje m.in. zaadoptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na park nadrzeczny o funkcji rekreacyjno-przyrodniczej oraz budowę zielonej kurtyny. Nasadzenia na długości ok. 920 m, stanowić będą naturalną barierę ograniczającą emisję pyłów i gazów oraz hałasu powstającego w wyniku ruchu pojazdów.
Starachowice
Inwestycja obejmuje utworzenie 5 terenów zielonych o powierzchni całkowitej 7,81 ha. Projekt przewiduje utworzenie elementów małej architektury, m.in. ławek, latarni i alejek, oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy. Dofinansowanie ze środków POIiŚ to ok. 4 mln zł.
Sulejówek
Projekt obejmuje utworzenie Parku Miejskiego Glinianki o łącznej powierzchni blisko 20 ha, na terenie dawnej kopalni gliny. Po realizacji inwestycji 77,9 proc. terenu pokryte będzie zielenią. Tym samym projekt przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej, w tym pozwoli na swobodną migrację ptaków oraz poprawę stosunków wodnych na tym obszarze.
Dotychczasowe nabory w ramach rozwoju terenów zielonych w miastach
Do 14 grudnia 2017 r. NFOŚiGW, w ramach działania 2.5, podpisał z beneficjentami 103 umowy, udzielając ponad 508 mln zł dotacji. W najbliższym czasie Narodowy Fundusz planuje zawrzeć kolejne 55 umów na kwotę dofinansowania ok. 330 mln zł.
Działanie 2.5. POiiŚ zostało wskazane jako jedno z narzędzi realizacji zawartego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Pakietu dla średnich miast. W ramach naborów priorytetowo traktowane są projekty zgłaszane przez miasta średnie - szczególnie te, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze, a także przedsięwzięcia realizowane na obszarach  o przekroczonych normach jakości powietrza, dla których istnieją obowiązujące Programy Ochrony Powietrza.

PAP/OP