Zamknij

Tarcza antykryzysowa 4.0 o zaległych urlopach

20.05.2020 15:10
Tarcza antykryzysowa 4.0. Pracodawca może wysłać na zaległy urlop bez zgody
fot. Kuzina Natali/Shutterstock (ilustracyjne)

Jest projekt ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0. Wśród nowych rządowych rozwiązań m.in. ochrona przed przejęciem polskich firm przez inwestorów spoza Unii Europejskiej, zawieszenie odbierania zaległych urlopów do września czy wpisanie do ustawy wakacji kredytowych.

  • Rząd zaprezentował założenia tarczy antykryzysowej 4.0.
  • W jej ramach pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody.
  • W ustawie zostaną zagwarantowane również 3-miesięczne wakacje kredytowe.

Tarcza antykryzysowa to główny oręż gabinetu Mateusza Morawieckiego w walce ze skutkami kryzysu podczas pandemii koronawirusa. "Zamrożenie" gospodarki spowodowało starty w praktycznie w każdej branży. Od połowy marca rząd prezentuje kolejne rozwiązania mające na celu złagodzić skutki recesji dla pracowników i pracodawców. 

W środę zaprezentowano najnowsze narzędzia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Projekt ustawy przygotowało szereg instytucji, m.in. Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co się w znalazło w nowej tarczy?

Zaległy urlop bez zgody pracownika

Rząd proponuje czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. W okresie epidemii pozwoli to pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Zobacz także

Pojawi się także umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Rząd chce również ograniczyć – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie) – odprawy i odszkodowania w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.

Pracodawcy otrzymają możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie pandemii, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter.

- Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ „Solidarność". Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami - podkreśliła Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

Koniec z przejęciami firm przez inwestorów spoza Unii

Rząd proponuje przepisy antyprzejęciowe - mają one zapobiec skupowaniu polskich spółek, które ucierpiały podczas pandemii koronawirusa, przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. 

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Zobacz także

Przepisy antyprzejęciowe obejmuje branże kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, m.in. spółki publiczne, twórców oprogramowania wykorzystywanego w kluczowych sektorach, działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Tarcza 4.0 ma również ulżyć budżetom samorządów, które z powodu mniejszych wpływów z podatków już obawiają się wypłacalność oraz zabezpieczenie inwestycji. Zostaną podwojone udziały powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa od 1 maja 2020 r. Teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka.

Również pojawi się możliwość przesunięcia opłat za tzw. janosikowe - podatek płacony przez największe miasta na rzecz mniejszych samorządów. W tym roku zostanie również złagodzona reguła fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki, wynikającego z wystąpienia epidemii koronawirusa.

Łatwiejsze przetargi

Resort rozwoju zaproponował szereg zmian w prawie przetargowym. Zniesiony ma zostać obowiązek żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Również ma się pojawić obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Rząd mówił także o ograniczeniu dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zobacz także

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 dostaną możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych, co – zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 miliardów złotych.

Maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego instrumentu, czyli dopłata, którą może uzyskać, nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto. 

W tarczy 4.0 znajdzie się również ustawowy zapis o rozwiązaniu, które już stosują banki dla swoich klientów, czyli wakacje kredytowe. Chodzi oprawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 roku. O wpisanie tego rozwiązania do ustawy apelowali zarówno klienci banków, jak i Rzecznik Finansowy.

Pojawią się także ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

RadioZET.pl