Zamknij

Specustawa uprości i przyspieszy inwestycje mieszkaniowe

Rafał Mandes
15.03.2018 22:56
Specustawa uprości i przyspieszy inwestycje mieszkaniowe
fot. Fábio Hanashiro/Unsplash

Uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych - to główny cel specustawy mieszkaniowej. W czwartek projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących został w czwartek skierowany do konsultacji publicznych. Za jego realizację odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgoda Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Za niedotrzymanie terminu wojewodowie będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez
możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Inwestorzy będą mogli sprawniej i szybciej uzyskać zgodę wodnoprawną, jeżeli wymaga jej budowana inwestycja mieszkaniowa. Zgoda wodnoprawna będzie wydawana do 30 dni. Ponadto przyspieszone zostanie uzyskiwanie zgody zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu. Niewydanie takiego zezwolenia będzie skutkować karą finansową dla zarządcy drogi.

Dzięki wprowadzonym zmianom decyzje administracyjne, wydane na podstawie projektowanej ustawy, będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu.

Podmioty gospodarcze budujące i zarządzające mieszkaniami na wynajem, w tym: deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, fundusze inwestycyjne otrzymają prostsze procedury w procesie realizacji inwestycji.

Z kolei wykonawcy wykonujący zadania związane z budową budynków otrzymają większą elastyczność przepisów w zakresie odstąpienia od projektu budowlanego. Będą mogli także dokonać zmian w sytuowaniu obiektu budowlanego bez zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast zamiast wydawać decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji realizowanych w trybie specjalnym będą musieli wyrazić zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej na obszarze nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jednostki samorządu terytorialnego, dzięki projektowanym przepisom, będą mogli zawierać z inwestorem porozumienia w sprawie sposobu realizacji infrastruktury towarzyszącej, bądź zobowiązać się do wybudowania jej samodzielnie.

Proponowane przepisy nakładają na Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego obowiązek wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla budynków mieszkalnych.

Projekt pozwala szybciej uzyskać mieszkania na zasadach najmu instytucjonalnego z możliwością dojścia do własności.

Projektowana specustawa ułatwi wprowadzenie do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia formuły najmu instytucjonalnego o umowę najmu z docelowym przeniesieniem własności lokalu doprecyzowując ten rodzaj umowy.

Pozwoli to na wprowadzenie jednolitych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych z opcją dojścia własności po uiszczeniu ceny sprzedaży rozłożonej na raty w trakcie trwania najmu. Sprzedaży lokali w formule najmu instytucjonalnego z dojściem do własności będą mogły dokonywać tylko podmioty profesjonalnie zajmujące się wynajmowaniem lokali.

Projekt określa także standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe.

Chodzi o to, aby budowane osiedla miały dostęp do dróg publicznych, komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego. Ponadto muszą zapewniać podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców takie jak dostęp do placówek szkół, przedszkoli, żłobków i terenów rekreacyjnych w odległości nie większej niż 3 km. Z kolei usługi niezbędne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlu) muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1 km.

"Spełnienie standardów urbanistycznych będzie podlegać weryfikacji w procesie inwestycyjno-budowlanym na etapie poddania wniosku inwestora uproszczonej procedurze planistycznej przed uzyskaniem opinii Rady Gminy oraz na etapie dopuszczenia zakończonej inwestycji do użytkowania" - wyjaśniono w OSR.

Ograniczy to budowanie lokali substandardowych oraz powstawanie "sypialnianych" dzielnic - gett.

W roku 2018 wydatki wynikające z tej ustawy będą finansowane z bieżących środków budżetu państwa. Dodatkowe obciążenie budżetu państwa wynika z wprowadzenia uprawnień do wydawania decyzji ws. lokalizacji mieszkaniowej oraz wydania pozwolenia na budowę. Ta zmiana wymaga utworzenia 33 nowych etatów w urzędach wojewódzkich.

Ponadto w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w związku z projektowanymi przepisami konieczne będzie powstanie pięciu dodatkowych etatów, a w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego - trzech.

Dodatkowo przewidziano środki na pierwsze wyposażenie stanowisk pracy w kwocie 205 tys. zł.

W wyniku zmian liczba procedur i dokumentów w procesie inwestycyjno-budowlanym ulegnie zmniejszeniu, a czas na załatwienie sprawy ulegnie skróceniu.

Zdaniem projektodawców, nowe przepisy powinny mieć pozytywny wpływ na rynek pracy. Przede wszystkim zwiększy się zatrudnienie w sektorze budowlanym.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji projekt ma umożliwić redukcję deficytu mieszkań. Ma to doprowadzić do tego, by Polska nie odstawała od krajów Unii Europejskiej pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców.

W OSR przypomniano, że na koniec 2015 r. deficyt mieszkaniowy w Polsce wynosił ok. 468 tys. lokali. Dla eliminacji tego deficytu konieczna jest redukcja barier prawnych, które ograniczają rozwój mieszkalnictwa - napisano.

Podkreślono, że jest to możliwe tylko poprzez usprawnienie procesu inwestycji, w pozyskiwaniu dostępu do terenów pod zabudowę, a także w zapewnieniu większej skuteczności wydawania decyzji administracyjnych - temu wszystkiemu ma służyć projektowana ustawa.

W Polsce występuje także problem braku dostępności mieszkań dla osób, które są zbyt "bogate" by ubiegać się o mieszkanie gminne, czy komunalne, jednak zbyt "ubogie" by móc starać się o kredyt mieszkaniowy. Szacuje się, że w takiej sytuacji jest ok. 40 proc. społeczeństwa.

W kraju nie powstał także zasób mieszkań na wynajem, który byłby dostępny dla tych 40 proc. osób. By wzmocnić ten sektor i zapewnić odpowiednią liczbę mieszkań niezbędne są inwestycje podmiotów, działających na zasadach społecznych (towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe), ale także na zasadach rynkowych (np. deweloperzy).

Zakłada się, że mieszkańcami tworzonego nowego zasobu mieszkaniowego będą osoby z różnych grup wiekowych i rodziny.

Projektowane zmiany mają także na celu zapewnienie dostępności do budynków i urządzeń z nim związanych dla osób o ograniczonej sprawności lub percepcji - jest to szersze określenie niż "osoby niepełnosprawne".

Planuje się, że proponowane rozwiązania zostaną przyjęte przez rząd w II kwartale 2018 r., a następnie po przyjęciu przez parlament wejdą w życie do końca 2018 r.

Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit/PAP/RM