Zamknij

Lotos ogłosił konkurs na stanowiska w zarządzie

Olga Papiernik
26.04.2018 13:37
siedziba spółki lotos
fot. Karolina Misztal/east news

Rada nadzorcza Grupy Lotos wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki i wiceprezesów ds. finansowych, ds. produkcji i handlu oraz ds. inwestycji i innowacji - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

"Rada nadzorcza spółki Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w zarządzie spółki Grupa Lotos S.A. X wspólnej kadencji:

1) prezesa zarządu

2) wiceprezesa ds. finansowych

3) wiceprezesa ds. produkcji i handlu

4) wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji" - czytamy w komunikacie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja 2018 roku. Otwarcie zgłoszeń nastąpi następnego dnia.

Rada nadzorcza spółki zastrzegła sobie prawo zmiany powyższych terminów. Zastrzegła sobie też prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na dane stanowisko, bez podania przyczyn.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby pracować w Lotosie?

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
g) złożyć właściwemu ministrowi oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
h) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
i) posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
j) posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

2. Ponadto kandydaci powinni:

a) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
b) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
c) posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje.

3. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

P.o. prezesa Grupy Lotos M. Bonca wystartuje w konkursie na prezesa

Pełniący obowiązki prezesa Grupy Lotos Mateusz Bonca zadeklarował, że weźmie udział w konkursie na prezesa i trzech wiceprezesów spółki.

Zapytany podczas konferencji prasowej, czy weźmie udział w konkursie, Bonca odpowiedział twierdząco.

Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła wczoraj wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska prezesa zarządu oraz trzech wiceprezesów: ds. finansowych, produkcji i handlu oraz inwestycji i innowacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja br.

W połowie marca br. rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu prezesa Marcina Jastrzębskiego. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono wówczas Mateuszowi Bonca. Jastrzębski został powołany na prezesa Grupy Lotos w styczniu 2017 r.

ISBnews/PAP/Łukasz Pawłowski/LOTOS S.A./OP