Zamknij

Ponownie rusza tarcza dla firm. Kogo wesprze PFR?

15.09.2021 18:27
Ponownie rusza tarcza dla firm. Kogo wesprze PFR?
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/EastNews

Tarcza antykryzysowa to rządowe wsparcie dla firm, które ucierpiały w czasie pandemii. Była pierwszym narzędziem, które politycy zaoferowali polskim przedsiębiorcom w ramach walki z koronawirusem. Sprawdzamy, które grupy mogą liczyć na kolejny zastrzyk gotówki.

Polski Fundusz Rozwoju realizuje Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników (program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej), w którym 348 tys. mikrofirm oraz małych i średnich podmiotów otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł. A jak jest z dużymi przedsiębiorstwami?

Do 30 września 2021 można składać wnioski o finansowanie preferencyjne w ramach  Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Ponownie rusza tarcza dla firm. Kogo wesprze PFR?

PFR poinformował, że finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie pfrsa.pl. W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 należy złożyć wniosek do 30 września 2021 roku.

Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Kwota nie może również przekroczyć 75 proc. wysokości udzielonej pożyczki.

Do kogo skierowane jest finansowanie preferencyjne? Adresatami są przedsiębiorstwa, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA, wygenerowana w okresach, w których prowadzona działalność gospodarcza została zabroniona, w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19. Co to oznacza w praktyce?

Pod terminem: "działania podjęte przez polskie władze ograniczające działalność gospodarczą Przedsiębiorcy" rozumie się działania: zakazujące prowadzenia przez przedsiębiorcę istotnej części (ponad 50 proc. działalności) lub wyłączające pewne wysoce istotne oraz jasno określone kategorie klientów przedsiębiorcy (np. wyłączenie określonych kategorii gości hotelowych), lub ograniczające liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na poziomach wyraźnie i istotnie niższych od tych, które w danym przypadku byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych (na przykład w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, restauracji, wystaw i targów).

PFR

Finansowanie preferencyjne nie może zostać udzielone podmiotom, które nie podjęły działań w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a także które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę lub nie prowadzili swojej działalności z należytą starannością lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym: wypłatę wynagrodzeń, zobowiązań handlowych, zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, inne cele związane z finansowaniem bieżącej działalności, ustalone w Dokumentach Finansowania Programowego.

Według PFR, udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na: dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatność prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę zadłużenia finansowego, inne cele określone przez PFR w Dokumentach Finansowania Programowego.

RadioZET.pl/PAP