Zamknij

Podwyżki dla nauczycieli - ile wyniesie minimalne wynagrodzenie?

Olga Papiernik
27.03.2018 13:21
nauczyciel
fot. JESHOOTS.COM on Unsplash

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br., podał resort. Oznacza to, że od 1 kwietnia br. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 5,35%.

Zobacz także

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wyjaśniono w komunikacie.

"Od 1 kwietnia 2018 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35%, tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5,35%" - czytamy w komunikacie.

Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

dla nauczyciela stażysty – 2 900,2 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),

dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),

dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),

dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Resort podkreślił, że obecnie ponad 60% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

"Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych" - wskazano także w komunikacie.

Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Zobacz także

"Należy zaznaczyć, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) dotyczą ok. 95% etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł" - czytamy też w materiale.

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 15,9%, podkreślił też resort.

"Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018 roku.

ISBnews/OP