Zamknij

Podatek od nieruchomości 2021. 15 września minie ważny termin

13.09.2021 17:26
Podatek od nieruchomości 2021
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Każdy właściciel nieruchomości, którego podatek przekracza 100 złotych, musi rozliczyć się z urzędem na raty. Termin wpłaty trzeciej części opłaty mija 15 września 2021 roku.

Podatek od nieruchomości dotyczy podatników posiadających działkę, mieszkanie, dom czy też garaż. W ustawie o podatkach lokalnych wskazano, że opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części, a także budowle. Do zapłaty zobowiązani są właściciele i użytkownicy nieruchomości.

Wyjaśniamy kto, komu i ile musi zapłacić do 15 września 2021 roku.

Podatek od nieruchomości do 15 września 2021 roku. Zbliża się termin trzeciej raty

Właściciele gruntów i nieruchomości, którzy mają do opłacenia podatek w rocznej wysokości powyżej 100 złotych, rozliczają się w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

Opłatę należy uiścić w kasie gminy, przelewem na konto gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). Wysokość podatku oblicza samorząd, który bierze pod uwagę powierzchnie gruntu lub budynku, a także przypisaną mu stawkę. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala resort finansów. Jaką najwyższą opłatę może nałożyć na mieszkańców gmina?

Podatek od nieruchomości 2021 – stawki

Podatek od gruntów

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,99 zł za 1 mkw.
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – za 1 mkw - 4,99 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,52 zł
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,28 zł

Podatek od budynków i ich części

  • mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,64 zł
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –5,06 zł.
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł.

RadioZET.pl/gov.pl