Zamknij

Za mieszkanie zapłacimy więcej. Stawki podatku w górę

11.09.2020 12:16
Podatek od nieruchomości 2021 - stawki
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Ministerstwo Finansów zdecydowało: za mieszkanie zapłacimy więcej. Znamy stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku.

Podatek od nieruchomości w 2021 roku znów wzrośnie. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 wskazuje na kolejną podwyżkę opłat.

Podatek od nieruchomości dotyczy podatników posiadających działkę, mieszkanie, dom czy też garaż. W ustawie o podatkach lokalnych wskazano, że opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części, a także budowle. Do zapłaty zobowiązani są właściciele i użytkownicy nieruchomości.

Podatek od nieruchomości. Kto i ile musi zapłacić?

Właściciele gruntów i nieruchomości muszą liczyć się z podwyżką opłat. O ile wzrośnie stawka podatku? Oto porównanie tegorocznych stawek z wysokością przyszłorocznych opłat.

Zobacz także

Podatek od gruntów

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z 0,95 zł od 1 m2 powierzchni wzrośnie do 0,99 zł.
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z 4,80 zł od 1 ha powierzchni wzrośnie do 4,99 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – wzrośnie do 0,52 zł z 0,50 zł od 1 m2 powierzchni w 2020 roku
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – z 3,15 zł od 1 m2 powierzchni wzrośnie do 3,28 zł

Zobacz także

Podatek od budynków i ich części

  • mieszkalnych – 0,85 zł zamiast 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2020 roku
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wzrośnie do 24,84 zł
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,64 zamiast 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2020 roku
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wzrośnie do 5,06 zł.
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wzrośnie do 8,37 zł.

Zobacz także

Taki podatek zwykle opłaca się w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Inne terminy zarezerwowane są dla osób prawnych i spółek. Te podmioty muszą wnieść opłatę do 15. dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi opłata za styczeń. Termin płatności mija wtedy końcem miesiąca.

Co istotne, powyższe stawki to maksymalna wysokość podatku, jaki samorząd może nałożyć na właściciela działki.

RadioZET.pl