Zamknij

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości? Sprawdź stawki i terminy

05.09.2019 22:17
Podatek od nieruchomości 2019
fot. Shutterstock/ Tanoy1412 (ilustracyjne)

15 września mija termin opłacenia trzeciej raty podatku od nieruchomości. Sprawdź, czy Ciebie również dotyczy ten obowiązek.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Podatek od nieruchomości dotyczy podatników posiadających działkę, mieszkanie, dom czy też garaż. W ustawie  o podatkach lokalnych wskazano, że opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części, a także budowle. Do zapłaty zobowiązani są właściciele i użytkownicy nieruchomości.

Podatek od nieruchomości - terminy

Taki podatek zwykle opłaca się w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Inne terminy zarezerwowane są dla osób prawnych i spółek. Te podmioty muszą wnieść opłatę do 15. dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi opłata za styczeń. Termin płatności mija wtedy końcem miesiąca.

Zobacz także

Co istotne, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zapłacić można przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

Zobacz także

Zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Jak w przypadku każdego podatku, są też zwolnienia. Opłaty za nieruchomość nie płaci się w przypadku użytków rolnych i lasów (z wyjątkiem tych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej).

Opodatkowaniu nie podlegają też nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych czy urzędów konsularnych. Zwolnione z tego podatku są też grunty zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i te zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Zobacz także

Na długiej liście zwolnionych z podatku nieruchomości znajdują się też kościoły.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości 

Stawki podatku określane są przez samorządy, natomiast ich maksymalne wysokości wskazane są w obwieszaniu Ministra Finansów w sprawie opłat i podatków lokalnych.  

Podatek od gruntów

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.

Zobacz także

Podatek od budynków i ich części

  •  mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zobacz także

RadioZET.pl