Zamknij

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2019 rok. Jak z niej skorzystać?

22.01.2020 11:32
PIT. Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2019 rok. Jak z niej skorzystać?
fot. Shutterstock/Minerva Studio (ilustracyjne)

Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą pomniejszych swój dochód, a tym samy  kwotę podatku do zapłaty. Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć w PIT.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Podatnicy korzystający z preferencji podatkowych mogą obniżyć podstawę opodatkowania, a tym samym zagwarantować sobie wyższy zwrot podatku. Jedna z ulg dotyczy ponoszonych przez niepełnosprawnych i ich opiekunów wydatków na cele rehabilitacyjne.

Ulga rehabilitacyjna. Dla kogo?

Ulga rehabilitacyjna dotyczy osób niepełnosprawnych, które poniosły wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Zobacz także

Osoba niepełnosprawna powinna posiadać orzeczenie o "zakwalifikowaniu" przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

 1. Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.
 2. Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Zobacz także

Ulga rehabilitacyjna dotyczy także podatników mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Chodzi o współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności renty socjalnej. Renta socjalna w marcu 2020 z wysokości 1100 złotych wzrośnie do 1200 złotych. Do wyliczenia progu dochodowego brana pod uwagę jest wysokość renty z grudnia 2019 roku. Granicę dochodową stanowi więc kwota 13200 złotych.

Zobacz także

Jakie wydatki można odliczyć w PIT?

Wydatki na cele rehabilitacyjne dzielą się na nielimitowane, czyli takie, które można odliczyć w całości i limitowane. Co więcej, nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wydatki nielimitowane to m.in. koszty:

 • adaptacji i wyposażenia mieszkań stosownie do potrzeb niepełnosprawnych,
 • przystosowania samochodów
 • zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 • zakupy wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatnego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatnego pobytu na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
 • opłacenia tłumacza języka migowego

Zobacz także

Wydatki limitowane to m.in. koszty:

 • opłacenia przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych
 • utrzymania psa asystującego – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych,
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Zobacz także

Co istotne, nie można odliczyć wydatków, które zostały już sfinansowane np. z PFRON. Należy też pamiętać, że wszystkie odliczone wydatki należy udokumentować. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

RadioZET.pl