Zamknij

PZU zmieni model działania na firmę usługową z pełną ofertą

Rafał Mandes
10.01.2018 00:25
PZU zmieni model działania na firmę usługową z pełną ofertą
fot. MarketNews24

Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych (doradztwo i usługi w zakresie zarządzania ryzykiem i dbałość o przyszłość klientów), podało PZU.

"Grupa PZU jest dzisiaj największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza blisko 300 mld zł aktywów oraz cieszy się zaufaniem ponad 22 mln klientów w pięciu krajach. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności oraz dynamiczny rozwój otoczenia biznesowego w obszarze technologii, strategia 'Nowe PZU' w innowacyjny sposób definiuje misję całej Grupy i jest wspólnym mianownikiem zarówno dla obecnych działań, jak i przyszłych inicjatyw" - wskazał prezes PZU S.A. Paweł Surówka, cytowany w prezentacji poświęconej aktualizacji strategii.

Prezes poinformował, że nową misję Grupy PZU określono następująco: "pomagamy klientom dbać o ich przyszłość. Będziemy więc obecni dzisiaj, gdy decydują o tym, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo finansowe, a także w momencie, kiedy odczuwalne będą skutki tych decyzji".

"Nasza perspektywa obejmuje nie najbliższe kilka miesięcy, ale wiele kolejnych lat. To dlatego m.in. organizujemy badania dla dzieci w szkołach i inwestujemy w edukację w zakresie ochrony zdrowia, ale i pomagamy organizować opiekę nad osobami starszymi. Wspieramy innowacyjne metody wykrywania nowotworów oraz efektywnie współpracujemy z centrami onkologicznymi" - dodał Surówka.

Grupa PZU stawia na ekspansję w CEE, liczy na 8% składki z zagranicy do 2020 r.

Podstawowym celem Grupy PZU w obszarze operacji zagranicznych jest osiągnięcie do 2020 roku 8% udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym przypisie Grupy, podało PZU w dokumencie pt. "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020". Grupa planuje działalność nadal w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a jej możliwe cele akwizycji za granicą to m.in. spółki asset management, banki, podmioty z segmentu ochrony zdrowia, pośrednicy usług finansowych.

"Podstawowym celem Grupy PZU w obszarze operacji zagranicznych jest osiągnięcie do 2020 roku 8% udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym przypisie Grupy. Cel strategiczny zostanie zrealizowany poprzez utrzymanie silnej pozycji w krajach bałtyckich i dalszy wzrost organiczny spółek" - czytamy w prezentacji strategii.

Długoterminowym celem strategicznym Grupy PZU jest pozycja lidera na każdym rynku, na którym działa, podkreślono także.

"W ramach ekspansji zagranicznej podstawowymi celami akwizycyjnymi będą spółki ubezpieczeniowe, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
* spółka znajduje się w TOP3 na danym rynku
* działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
* satysfakcjonujące założenia dotyczące poziomu rentowności" - czytamy dalej.

Możliwe są akwizycje podmiotów z sektora pozaubezpieczeniowego (np. spółek asset management, banków, podmiotów z segmentu ochrony zdrowia, pośredników usług finansowych), wskazał także ubezpieczyciel.

Strategia „Nowe PZU” zakłada powyżej 22% ROE w 2020, min. 50% zysku na dywidendy

"Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020" zakłada m.in. zwiększenie wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) Grupy do ponad 22% w 2020 r. wobec 14,9% w 2016 r. oraz minimalny poziom wypłaty dywidendy z zysku skonsolidowanego wynoszący co najmniej 50%.

Strategia zakłada zwiększenie jej udziałów w ubezpieczeniach majątkowych odpowiednio do 38% (z 35,4% w 2016), a w ubezpieczeniach na życie - osiągnięcie 11% udziałów (wobec 11,2% w 2016 r.).

Wskaźnik wypłacalności Solvency II w 2020 r. ma wynieść ponad 200% wobec 247% w 2016 r.

Wzrost efektywności kosztowej - zmniejszenie wskaźnika kosztów administracyjnych do 6,5% w 2020 r. z 8% w 2016 r. Koszty powtarzalne mają wtedy odpowiadać za 6%, zaś inicjatywy rozwojowe - za 0,5%.

Liczba produktów na klienta PZU SA i PZU Życie ma wzrosnąć do 2 w 2020 r. z 1,6 w 2016 r., podano w dokumencie. Wzrost zostanie osiągnięty dzięki sprzedaży dodatkowych 8,5 mln produktów.

Rozwój sprzedaży PZU Zdrowie ma zwiększyć wskaźnik sprzedaży produktów na klienta w tym okresie o 0,19, rozwój współpracy z bankami - o 0,16, zaś cross-sell produktów PZU, w tym pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - o 0,15, podano w prezentacji strategii.

Fundament Nowego PZU stanowi realizacja 12 kluczowych inicjatyw:
Jednym z tych fundamentów jest współpraca z Alior Bankiem i Pekao, w ramach której Grupa PZU liczy na sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i życiowych PZU w modelu bancassurance klientom banków Grupy - celem na 2020 r. jest 1 mld zł składki z tego tytułu oraz 1 mln klientów pozyskanych dla banków w Grupie PZU. Z kolei realizacja synergii w obszarach zakupów, IT i nieruchomości ma przynieść w tym okresie redukcję kosztów o 100 mln zł.

Dzięki obecności w segmencie bankowym Grupa PZU chce "istotnie poprawić" swój wynik.

"Długoterminowym celem strategicznym Grupy PZU jest utrzymanie czołowej pozycji w sektorze bankowym w Polsce. Do 2020 roku osiągniemy co najmniej 300 mld zł aktywów [wobec 61 mld zł w 2016 r.], a wynik finansowy netto segmentu będzie kontrybuował do wyniku Grupy PZU na poziomie co najmniej 900 mln zł [wobec 181 mln zł w 2016 r.]" - czytamy w prezentacji.

Potencjalne scenariusze współpracy między bankami będą ocenianie przez Grupę PZU w kontekście ich kontrybucji do celów Grupy PZU, podkreślono także.
Grupa zakłada także osiągnięcie 1 mld zł przychodów PZU Zdrowie w 2020 r. wobec 364 mln zł w 2016 r. oraz wzrostu o 70% nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych do klientów MSP w PZU Życie, podano także.

Rozwój sprzedaży i konsolidacja PZU Inwestycje - jeśli chodzi o aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem, Grupa PZU planuje ich wzrost do 65 mld zł w 2020 r. z 27 mld zł w 2016 r. Wynik netto z zarządzania aktywami zewnętrznymi ma zwiększyć się odpowiednio do 200 mln zł z 83,4 mln zł, wskazano także w prezentacji.

Kolejne z 12 kluczowych inicjatyw Grupy to:
* Połączenie bazy danych i stworzenie jednego wspólnego CRM w ramach Grupy PZU / pełen obraz klienta (widok 360 stopni) ("Widok 360 stopni pomaga w budowaniu relacji z klientem i stanowi podstawę do rozwoju cross-sellu w ramach Grupy PZU" - czytamy w prezentacji.)
* Lepsze dopasowanie ceny do ryzyka i wrażliwości cenowej (Taryfikacja 3.0)
* Wdrożenie rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji
* Uproszczenie oferty produktowej,  w tym prosty język
* Uniwersalizacja sieci sprzedaży (Docelowo 5 tys. uniwersalnych sprzedawców w ramach sieci własnej - ok. 50% sprzedawców)
* Wdrożenie nowego portalu „moje.pzu.pl" ("Do 2020 roku 5 milionów klientów założy konto w portalu 'moje.pzu.pl'" - czytamy w prezentacji)
* Rozwój oferty direct
* Wdrożenie programu lojalnościowego na poziomie Grupy PZU
* Zintegrowany model obsługi MSP, podano także.

Przyjęty przez zarząd PZU S.A. i zatwierdzony przez radę nadzorczą PZU S.A. wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania spółki zawarty w dokumencie pt. "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" stanowi aktualizację wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020", który został przyjęty i zatwierdzony odpowiednio przez zarząd i RN PZU S.A. 23 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym cele strategiczne określone w dokumencie "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020" zostaną zastąpione przez cele wynikające z dokumentu "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020", podkreślił ubezpieczyciel w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

ISBnews/RM