Zamknij

Szukasz pracy? Aplikacje Krytyczne szukają wiceprezesa ds. finansowych - trwa nabór

Olga Papiernik
30.07.2018 12:49
biznesmen
fot. Hunters Race on Unsplash

Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w nowej II wspólnej dwuletniej kadencji Zarządu Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. tj.: Wiceprezesa ds. Finansowych.

Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansów Zarządu Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, jak również przestępstwo działania na szkodę spółki, przestępstwa umożliwienia bezprawnego głosowania oraz różnego rodzaju fałszerstw na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości (Rozdziały XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz przestępstwa stypizowane w art. 587, 590 i 591 KSH) nie prowadzi działalności gospodarczej lub oświadczy, że w dniu ustalonym jako dzień powołania zakończy prowadzenie takiej działalności (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Dz. U. z 2006 r. Nr. 216, poz. 1584 z późn. zm.)
 • posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego.

Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansów Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. nie może być osoba, która:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki

Ważne informacje

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa, (w recepcji) w terminie do 08.08.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 16.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki) na wskazany adres, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu w Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.”.

Zgłoszenie powinno zawierać

życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego) wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego -  wzór kwestionariusza do pobrania na stronie www.akmf.pl

Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli organowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa:

- oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z  2017 r. poz. 2186, Dz.U. z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730), wzory oświadczeń stanowią odpowiednie załączniki do cyt. Ustawy
albo
- informację o uprzednim złożeniu oświadczenie lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy -  wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do cyt. Ustawy.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 09.08.2018 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzone w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego RN, od dnia 10.08.2018 r. z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • audyt i kontrola finansowa projektów z branży IT;
 • zarządzanie finansami Spółki;
 • umiejętność zarządzania i budowania zespołu osób o różnych specjalnościach funkcji wsparcia (administracja, księgowość);

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Spółki (www.akmf.pl).

W okresie od dnia 30.07.2018 r. do 03.08.2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Spółki, osobom zainteresowanym udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

 • Akt założycielski Spółki;
 • Regulamin Zarządu;
 • Regulamin Organizacyjny Spółki;
 • Sprawozdanie finansowe za 2016 oraz za rok 2017;
 • Aktualna Kwartalna informacja o Spółce;

Ustawa z dnia 29.04.2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji
Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nabor-na-stanowisko-wiceprezesa-ds-finansowych-w-spolce-aplikacje-krytyczne?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

MF/OP