Zamknij

KE chce by Polska dostosowała akcyzę na gaz i węgiel do przepisów unijnych

Olga Papiernik
08.03.2018 16:47
KE
fot. East News

Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

"Na podstawie przepisów unijnych (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, dyrektywa Rady 2003/96/WE) przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, mają obowiązek wprowadzać ulepszenia idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS" - wyjaśniono w komunikacie.

Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej i ich stosowanie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, dodano.

"Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać polskim władzom uzasadnioną opinię" - podsumowano.

KE zaapelowała do Polski o prawidłową transpozycję przepisów o dostawach gazu

Komisja Europejska (KE) zaapelowała do Polski o prawidłową transpozycję unijnych przepisów w zakresie dostaw i magazynowania gazu, podała Komisja.

"Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zgodności z unijnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (rozporządzenie (UE) 2017/1938). W polskich przepisach na przedsiębiorstwa importujące gaz do Polski nałożono obowiązek magazynowania gazu. Wprowadzone przez Polskę warunki, na jakich można wywiązać się z tego obowiązku poprzez magazynowanie gazu za granicą, w praktyce czynią takie magazynowanie mniej atrakcyjnym i bardziej uciążliwym niż magazynowanie w Polsce" - czytamy w komunikacie.

KE przypomina, że w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przewidziano wprawdzie możliwość ustanowienia pewnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dostaw, jednak z zastrzeżeniem spełnienia pewnej liczby warunków: obowiązki takie nie mogą między innymi bezzasadnie zakłócać konkurencji, ani utrudniać funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Zdaniem Komisji wprowadzony przez Polskę obowiązek magazynowania gazu jest niezgodny z unijnymi środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu. W rozporządzeniu określono wymagania, do których wszystkie państwa członkowskie muszą się stosować, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń dostaw w UE i móc odpowiednio reagować w przypadku ich wystąpienia, podano również.

Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii, podsumowano.

KE wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia niektórych przepisów dot. odpadów

Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących odpadów, w obszarze recyklingu odpadów z budowy, odpadów niebezpiecznych i planów gospodarowania odpadami, podała Komisja.

"Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). W prawie UE określono cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki oraz wymogi dotyczące odpadów niebezpiecznych i treści planów gospodarowania odpadami. Właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym" - czytamy w komunikacie.

Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii, podano także.

KE wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów nt. parametrów pojazdów drog.

Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę (jednocześnie z Niemcami i Słowenią) do pełnego wdrożenia przepisów UE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych, podała Komisja.

"Komisja zwróciła się dziś do Niemiec, Polski i Słowenii o przeprowadzenie pełnej transpozycji do prawa krajowego znowelizowanych europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa 2015/719/UE). Przepisy te dotyczą ruchu międzynarodowego i odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i swobodnym przepływie towarów w Europie. W dyrektywie wprowadzono m.in. odstępstwa dla pojazdów ciężarowych o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilanych paliwami alternatywnymi. Dzięki nim nie penalizuje się stosowania bardziej ekologicznych pojazdów, które mogą być dłuższe lub cięższe niż pojazdy konwencjonalne" - czytamy w komunikacie.

Państwa członkowskie miały wdrożyć tę dyrektywę do 7 maja 2017 r. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na pełne wdrożenie tej dyrektywy. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE, podano także.

KE: Polska transponowała dyrektywę o dochodzeniu odszkodowań z tyt. konkurencji

Komisja Europejska (KE) zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 18 państw (w tym Polski), które transponowały do prawa krajowego dyrektywę w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, podała Komisja.

KE podjęła decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii, Belgii, Chorwacji, Cyprowi, Estonii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Łotwie, Malcie, Niderlandom, Niemcom, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowenii, Włochom i Zjednoczonemu Królestwu, ponieważ państwa te dokonały już transpozycji dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (dyrektywa 2014/104/UE) do prawa krajowego.

"Dyrektywa ta ułatwia obywatelom i przedsiębiorcom wnoszenie roszczeń o odszkodowania, jeżeli padli ofiarą naruszenia unijnych przepisów w zakresie konkurencji, np. karteli lub nadużyć dominującej pozycji rynkowej. Dzięki niej poszkodowani łatwiej uzyskują również dostęp do dowodów niezbędnych do wykazania poniesionej szkody oraz więcej czasu na dochodzenie swoich roszczeń. Dyrektywa sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji stanowi w związku z tym zasadniczy element egzekwowania unijnego prawa konkurencji" - czytamy w komunikacie.

KE przypomniała, że państwa członkowskie były zobowiązane do transponowania dyrektywy do prawa krajowego do 27 grudnia 2016 r. Siedem państw członkowskich dokonało transpozycji w terminie. W następstwie wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 18 państw członkowskich transponowało tę dyrektywę w 2017 r. Na początku 2018 r. o dokonaniu transpozycji powiadomiła Bułgaria, a ocena, czy wprowadzone przez ten kraj środki stanowią pełną transpozycję, jeszcze trwa.

"W 2018 r. Komisja przeprowadzi kontrolę zgodności transpozycji w poszczególnych krajach i zwraca się do dwóch pozostałych państw członkowskich (Grecji i Portugalii) o podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy" - podsumowano.

ISBnews/OP