Zamknij

Możesz zostać prezesem jednej ze spółek w grupie PKN Orlen - ORLEN Asfalt

Olga Papiernik
18.04.2018 15:23
Biurowiec PKN Orlen w Płocku
fot. Wiktor Dabkowski/East News

Rada nadzorcza Orlen Asfalt z grupy PKN Orlen zdecydowała o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa spółki. Nabór zgłoszeń potrwa do 25 kwietnia. To drugie w ostatnim czasie postępowanie na wybór szefa Orlen Asfalt.

Jak poinformował Orlen Asfalt w opublikowanym w środę ogłoszeniu, pisemne zgłoszenia w obecnym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa spółki można przesyłać m.in. do Biura Partnerów Biznesowych HR PKN Orlen w Płocku.

Wcześniej, Orlen Asfalt podawał, że 13 kwietnia rada nadzorcza zdecydowała o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa spółki - bez wyłonienia kandydata w postępowaniu - zostało ono ogłoszone 27 marca, a termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 4 kwietnia.

Osoba pełniąca Funkcję Prezesa Zarządu będzie odpowiedzialna za:

• kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności Spółki
• rozwój strategii Spółki oraz nadzór nad jej realizacją

Od Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Orlen Asfalt oczekuje:

• doświadczenia w zarządzaniu pracą dużych zespołów
• umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych
• umiejętności pracy zespołowej, współpracy w grupach kapitałowych
• doświadczenia w branży
• znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty
biznesowe

Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych

2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej
umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek

4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka
organu zarządzającego w spółkach handlowych

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze

2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań

3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej

5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki

Z danych Orlen Asfalt wynika, że obecny zarząd jest dwuosobowy, w jego skład wchodzą: Maciej Smolarek, przewodniczący rady nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa spółki oraz Danuta Dobrzeniecka, jako członek zarządu, dyrektor finansowy, pełniąca to stanowisko od kwietnia 2015 r.

Smolarek został delegowany przez radę nadzorczą Orlen Asfalt do czasowego pełnienia funkcji szefa spółki po tym, gdy 9 lutego odwołano ze stanowiska jej prezesa Jarosława Tyca, który pełnił tę funkcję od czerwca 2017 r., a w latach 1999-2002 był wiceprezesem PKN Orlen. Tyc był także od kwietnia 2016 r. do lutego tego roku prezesem innej spółki zależnej płockiego koncernu, Orlen Paliwa.

Orlen Asfalt to jeden z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. Jak informuje spółka, aktualnie ofertę stanowią tam asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini w Polsce, Pardubicach i Litvinovie w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.

Orlen Asfalt produkuje asfalty drogowe i przemysłowe, w tym asfalty modyfikowane, przeznaczone do nawierzchni, po których odbywa się transport ciężki. W 2013 r. spółka otworzyła swój oddział w Rumunii.

PAP/ ORLEN Asfalt /OP