Zamknij

Frankowicze czekają na decyzję Sądu Najwyższego. O co toczy się spór?

09.03.2021 13:03
Frankowicze czekaja na decyzję SN
fot. KAROL SEREWIS/East News

Sprawa frankowiczów walczących z bankami trafi przed Sąd Najwyższy. 25 marca poznamy rozstrzygnięcie w sprawie sześciu pytań dotyczących kredytów walutowych.

Frankowicze muszą uzbroić się w cierpliwość. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów frankowych dał kredytobiorcom zielone światło, by móc zaskarżyć wadliwie skonstruowane umowy z bankiem. 

Banki jednak bronią się i mówią, że wówczas ich klienci być może bezprawnie korzystali z pożyczonego kapitału. To jednak nie jedyny argument, którego słuszność rozstrzygnie Sąd Najwyższy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zdania, że rozstrzygnięcie zadowoli kredytobiorców.

Sąd Najwyższy o dalszym losie frankowiczów. O co toczy się spór?

25 marca Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma wydać orzeczenie w sprawie zagadnień prawnych związanych z kredytami wyrażonymi w walutach obcych – przypomina UOKiK.

Kredytobiorcy mają zielone światło od TSUE, by unieważnić te umowy zawarte z bankiem, które zawierają niedozwolone klauzule. Banki jednak bronią się i chcą rozstrzygnięcia dwóch kwestii: możliwości żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz przedawnienia roszczeń banku w przypadku unieważnienia umowy.

 - Na to orzeczenie czekają zarówno kredytobiorcy, jak i instytucje finansowe. Mamy nadzieję, że nie tylko rozwieje ono wątpliwości pojawiające się przy rozliczaniu umów zawierających niedozwolone postanowienia umowne, ale także skłoni banki do zaproponowania konsumentom konkretnych rozwiązań, które spotkają się z ich zainteresowaniem i przyjęciem– mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. 

Urząd przypomniał, że SN zajmie się łącznie sześcioma zagadnieniami prawnymi:

  • Czy niedozwolone postanowienie określające sposób wyliczenia kursu waluty może być zastąpione innym sposobem ustalenia kursu wynikającym z przepisów prawa lub zwyczajów?
  • Czy umowa może wiązać strony, jeżeli nie jest możliwe ustalenie kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego?
  • Czy umowa może wiązać strony, jeżeli nie jest możliwe ustalenie kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego?
  • Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron (teoria dwóch kondykcji), czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość (teoria salda)?
  • Jeżeli umowa zostanie unieważniona przez sąd z powodu zawartych w niej klauzul niedozwolonych, to czy bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  • Czy bank ma prawo do żądania wynagrodzenia od konsumenta za korzystanie z kapitału, gdy umowa została rozwiązana na skutek stosowania przez bank klauzul niedozwolonych?

Prezes UOKiK wskazał, że już w tej chwili 90 proc. spraw sądowych kończy się pomyślnie dla frankowiczów.

- To powinno skłaniać banki do poważnej refleksji nad zmianą dotychczasowego sposobu postępowania. Rozwiązywanie sporów na drodze sądowej jest dla wszystkich coraz bardziej kosztowne, wymaga drogiej pomocy prawnej oraz czasu potrzebnego do uzyskania ostatecznej decyzji w sądzie – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Zdaniem prezesa UOKiK rozstrzygniecie Sądu Najwyższego może być ostatnim momentem dla banków na zaproponowanie rozwiązań wychodzących naprzeciw kredytobiorcom frankowym i przedstawienie realnej alternatywy względem ścieżki sądowej.

- Liczę na odpowiedzialną postawę i rozsądek - zarówno ze strony banków, jak i organizacji je zrzeszających – podsumował Tomasz Chróstny.

RadioZET.pl/UOKiK