Zamknij

Zaległy podatek Cyfrowego Polsatu za 2012 r. wynióśł 24,2 mln zł

Olga Papiernik
06.03.2018 09:48
Solorz-Żak
fot. Mariusz Grzelak/East News

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie określił wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, poinformował Cyfrowy Polsat. Ponadto organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014.

Zobacz także

"W wydanej decyzji organ zakwestionował prawo spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 r." - czytamy w komunikacie.

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji organu ze względu na posiadane opinie renomowanych podmiotów oraz nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy, podano również.

Ponadto spółka poinformowała, że organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. W przypadku utrzymania niekorzystnej, a zdaniem spółki błędnej interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu sporu, dodatkowe zobowiązania spółki z tego tytułu odnośnie lat 2013 i 2014 mogą wynieść około 35 mln zł, plus odsetki od zaległości podatkowych.

Zobacz także

Cyfrowy Polsat zwiększy odpis na podatek dochodowy w IV kw. ub.r. o 144 mln zł

Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł, poinformowała spółka.

"Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię 'podatek dochodowy' w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy kapitałowej, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2017 roku. Opisywana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynika z wprowadzonych ograniczeń ujmowania podatkowych kosztów uzyskania w przyszłych latach, lecz mających związek z aktywami ujętymi w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2017 r" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w skonsolidowanym bilansie Grupy Polsat w odniesieniu do wartości bilansowych i podatkowych określonych dla poszczególnych elementów majątku netto Grupy Polsat, wyjaśniono także.

Zobacz także

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

ISBnews/OP