Zamknij

Co trzeba zrobić, by zostać prezesem KGHM Miedź Polska?

Olga Papiernik
14.03.2018 13:19
KGHM oddział warszawa
fot. :MARCIN MORAWSKI / EAST NEWS

Parę dni temu pisaliśmy o odwołaniu prezesa KGHM Polska Miedź - Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Rada Nadzorcza powierzyła, wtedy obowiązki prezesowi zarządu Rafałowi Pawełczakowi.

Zobacz także

Teraz, na swojej stronie internetowej, KGHM ogłosiło konkurs na prezesa spółki.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby zakwalifikować się na to stanowisko?

Oto zasady:

I. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powinni:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,

6. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

7. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

8. posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

II. Kandydaci powinni także:

1. korzystać z pełni praw publicznych,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.

III. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać:

1. Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b. korzystaniu w pełni z praw publicznych,

c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

d. posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt I.2,

e. posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt I.3,

f. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą KGHM Polska miedź S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych",

2. Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. III.

3. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

a. ukończenie studiów wyższych,

b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt I.2,

c. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt I.3,

d. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

4. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

6. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy.

V. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin (Departament Organizacyjny) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do 27 marca 2018 r. do godz. 12.00.

VI. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

VII. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na poszczególne stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu w siedzibie Spółki, w terminie 3 kwietnia 2018 r. od godz. 9.00.

VIII. Rozmowy kwalifikacyjne obejmują następujące zagadnienia:

1. koncepcja zarządzania Spółką,

2. dotychczasowe doświadczenie kandydata i jego przewidywania co do możliwości wykorzystania doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki,

3. znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego.

IX. O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

X. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

XI. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

KGHM Polska Miedź/OP