Zamknij

W lutym Polacy kupowali więcej butów i ubrań

Olga Papiernik
21.03.2018 10:42
zakupy
fot. East News

Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w ujęciu r/r w cenach bieżących) w lutym 2018 r. odnotowano w dziale "tekstylia, odzież, obuwie" - o 16% r/r oraz "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 12,7% r/r, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Ogółem, sprzedaż detaliczna w lutym br. (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r (wobec oczekiwanych 8% wzrostu).

gus

GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,9% r/r w II, konsensus: +8%

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r w lutym 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3%.

Prognozy dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6,7% do 9,5% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,98% wzrostu.

"Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła w lutym 7,7% w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych utrzymało się na takim samym poziomie, jak przed miesiącem i było wyższe niż w lutym (wzrost o 5,2%). W porównaniu ze styczniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%" - czytamy w komunikacie.

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 5,4 pkt w marcu

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 0,8 pkt proc. m/m i wyniósł plus 5,4 pkt (i wzrósł o 7,4 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 3,1 i 3 pkt proc.). Natomiast poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,4 i 0,5 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 1,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca (ale wzrósł o 7,1 pkt r/r) i ukształtował się na poziomie plus 2,9, podano także.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły głównie pogarszające się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 3,1 i 2,8 pkt proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4 pkt proc.)" - czytamy dalej w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 362 wywiady w okresie 5-14 marca 2018 r. (w tym 73 metodą CATI).

GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 6,8% r/r w lutym (sprost.)

W depeszy z 19 marca br. pt. "Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 6,8% r/r w lutym" w ostatnim akapicie podaliśmy, że spadek liczby pozwoleń uzyskanych przez inwestorów budujących na sprzedaż lub wynajem wyniósł w lutym 9,3% r/r, tymczasem chodziło o spadek w ujęciu miesięcznym.

Poniżej skorygowana wersja depeszy.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła w lutym br. o 6,8% r/r do 20 671, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Od początku roku liczba ta wyniosła 41 454, czyli wzrosła o 11,5% r/r.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w lutym 13 073 pozwoleń (o 9,3% mniej m/m) i 27 486 w ciągu 2 miesięcy br., podał również GUS.

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 13,8% r/r do 126,4 mld zł w 2017

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 126,4 mld zł w 2017 r. i był wyższy o 13,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wynik finansowy brutto wyniósł 150,1 mld zł wobec 131,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 23,7 mld zł (wobec 20,4 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 126,4 mld zł i był wyższy o 13,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 145,3 mld zł i był wyższy o 8,1% od uzyskanego w 2016 roku, a strata netto wyniosła 18,9 mld zł i zmniejszyła się o 19%" - czytamy w komunikacie.

"Zysk netto wykazało 80,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 81,5% w 2016 roku), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,7% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,8% jednostek (przed rokiem 83,6%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 90,0% (wobec odpowiednio 90,5% przed rokiem)" - czytamy dalej.

Przychody z całokształtu działalności w 2017 roku były wyższe o 9,3% r/r i wyniosły 2 865,06 mld zł, a koszty ich uzyskania wzrosły o 9,1% r/r do 2 714,98 mld zł.

"Nieznacznie poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95% przed rokiem do 94,8%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 9,2%, a koszty tej działalności - 9,4%" - napisał też Urząd.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 94,8% (wobec 95% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się do 4,9% z 5%.

Wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł do 5,2% z 5%, zaś wskaźnik rentowności obrotu netto - do 4,4% z 4,2%.

"Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z 2,8% do 10,1%), obsłudze rynku nieruchomości (z 3,3% do 8,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 7,1% do 9,2%), informacji i komunikacji (z 4,9% do 6,7%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (z 7% do 8,1%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 4,1% do 2,8%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (z 6,2% do 5,4%) oraz przetwórstwie przemysłowym (z 5,2% do 4,8%)" - podano także w materiale.

GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 3,4% w 2017r.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 3,4% r/r i wyniosły 126,2 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Po trzech kwartałach 2017 r. odnotowano spadek o 1%.

"W 2017 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 126,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 3,4% wyższe niż przed rokiem (w 2016 roku odnotowano spadek o 13,2%, a po trzech kwartałach 2017 r. spadek o 1%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 2%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 1,6%) oraz na środki transportu (wzrost o 15,6%)" - czytamy w komunikacie.

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 37,4% wobec spadku przed rokiem o 48,3%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 13,1% wobec wzrostu przed rokiem o 7%), przetwórstwie przemysłowym (o 5,2% wobec wzrostu o 4,4%), podał też GUS.

Spadły natomiast nakłady inwestycyjne m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 11,2% wobec spadku przed rokiem o 6,8%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 11% wobec spadku przed rokiem o 18,6%).

ISBnews/OP