Zamknij

CPK pod lupą NIK. Brak rzetelnej analizy i opóźnienia jeszcze przed startem budowy

13.01.2022 13:56
CPK pod lupą NIK. Brak rzetelnej analizy i opóźnienia jeszcze przed startem budowy
fot. Adam Burakowski/REPORTER/EastNews

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym. W efekcie powstał raport, w którym NIK punktuje koncepcję CPK, ponieważ brakuje pełnego uzasadnienia biznesowego, w tym m.in. harmonogramu związanego z powstawaniem kosztów i korzyści, wyliczeń finansowych spodziewanych korzyści oraz oszacowania korzyści utraconych. Wątpliwości budzi również terminowość prac i realność dotrzymania planowanych dat realizacji projektu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy „Solidarność”, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W 2020 roku mówiło się, że pochłonie 13 miliardów złotych

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to jedna z największych rządowych inwestycji infrastrukturalnych. Prace budowlane jeszcze nie ruszyły, ale trwają już złożone działania administracyjne i logistyczne. Ma w nich pomóc nowy doradca strategiczny. Za trzyletnie wsparcie merytoryczne weźmie 3,5 mln euro.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o pełen plan finansowania CPK

W komunikacie NIK czytamy, że instytucja ma wątpliwości co do terminowości i rzetelnego przygotowania dokumentacji.

Aktualny stan zaawansowania budowy Centralnego Portu Lotniczego (tj. opóźniony etap przygotowawczy) z powodu uwarunkowań otoczenia społeczno-ekonomicznego (pandemia powodująca wyhamowanie wzrostu ruchu pasażerskiego) stwarza sytuację, w której bardziej istotnym od terminowego zakończenia inwestycji, jest rzetelne jej przygotowanie i taka realizacja, która pozwoli wyeliminować zidentyfikowane w kontroli NIK ryzyka. NIK uznaje za niezbędne niezwłoczne przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów i korzyści oraz zaprogramowanie działań zaradczych odnoszących się do wszystkich zidentyfikowanych istotnych ryzyk

Najwyższa Izba Kontroli

Port Lotniczy ,,Solidarność" ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów. Warunkami rentowności planowanego portu lotniczego ma być zapewnienie rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia Portu, w tym rozwoju międzykontynentalnych połączeń lotniczych.

Minister Jacek Sasin mówił w 2020 roku o rządowych inwestycjach jako o „kole zamachowym polskiej gospodarki”. Do takich, jego zdaniem, należy budowa CPK, czyli megalotniska wraz z siecią linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Polityk zadeklarował: zrobimy wszystko, by lotnisko ruszyło w 2027 roku.

Tymczasem postulaty NIK mają związek ze zidentyfikowanymi ryzykami. Wytypowano trzy główne zagrożenia:

  • ryzyko niezapewnienia finansowania w przyszłości części przedsięwzięć zaplanowanych w dalszych etapach inwestycji (ze względu na nieopracowanie planu finansowego Programu CPK, który wskazałby źródła finansowania wszystkich przedsięwzięć w całym okresie realizacji inwestycji);
  • ryzyko nieuzasadnionego wzrostu kosztów finansowania zadań w zakresie zarządzania projektami (związane z planowaniem jednocześnie istotnego wzrostu stanu zatrudnienia w CPK sp. z o.o. oraz zatrudnienia doradcy zewnętrznego);
  • wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia budowy w wyznaczonym w Koncepcji CPK terminie, czyli do końca 2027 r. (ze względu na obecny stan zaawansowania odbiegający od wskazanych tam terminów), wymieniono.

Najwyższa Izba Kontroli wystosowała wniosek do pełnomocnika rządu ds. CPK. W piśmie zwraca się z prośbą o:

  • opracowanie analiz wykonalności poszczególnych projektów lub podprogramów oraz wypracowanie harmonogramu realizacji Programu CPK, zapewniające ich zharmonizowanie, z uwzględnieniem wszystkich zidentyfikowanych ryzyk;
  • ustalenie pełnego planu finansowania Programu CPK, ze wskazaniem niezbędnych nakładów oraz źródeł pozyskania środków finansowych;
  • wypracowanie planu działalności Lotniska Chopina oraz strategii rozwoju PPL w okresie po oddaniu do użytku CPK, w celu przygotowania operacji ewentualnego przeniesienia ruchu lotniczego oraz kontynuowania działalności PPL w warunkach rynkowej konkurencji.

Ponadto harmonogram realizacji CPK miał ogólnikowy charakter i wskazywał "niemożliwe do dotrzymania terminy realizacji poszczególnych zadań". Jak dalej wskazuje NIK, w wyniku nierzetelnego planowania etapu przygotowawczego w Koncepcji CPK, poszczególne zadania zostały zrealizowane z opóźnieniem sięgającym nawet 2,5 roku w stosunku do przyjętych założeń.

Budowa CPK jeszcze nie ruszyła, a już są opóźnienia. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na przedłużające się prace nad projektem Programu wieloletniego i brak pełnego harmonogramu rzeczowo-finansowego Programu CPK.Nie sporządzono dotychczas także studium wykonalności dla całego Programu CPK, które określiłoby warunki jego realizacji niezbędne dla osiągnięcia zakładanych celów, oraz kompleksowego planu finansowego dla pełnego okresu inwestycji.Brakuje także Podprogramu odpowiadającego komponentowi drogowemu.

RadioZET.pl/ISBNews