Zamknij

Rząd zaczyna skup chryzantem. W jakich cenach?

03.11.2020 10:25
ARiMR skupuje chryzantemy. Jak złożyć wniosek?
fot. PAP/Paweł Supernak (ilustracyjne)

Rząd będzie skupował kwiaty, które nie zostały sprzedane z powodu zamkniętych cmentarzy w okolicach 1 listopada. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Cmentarze zostały zamknięte w całej Polsce w dniach 31 października - 2 listopada. Powodem był gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem i próba ograniczenia kolejnych zarażeń wirusem SARS-CoV-2. Decyzję w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki na kilka godzin przed wejściem tych obostrzeń w życie.

Dlatego wielu sprzedawców kwiatów i zniczy przy nekropoliach zostało bez żadnego wsparcia oraz szansy na zarobek w okolicy Wszystkich Świętych. W sobotę szef rządu zapowiedział, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie skupować niesprzedane chryzantemy i inne kwiaty. Szczegóły zapisano w rozporządzeniu, które w nocy z poniedziałku na wtorek opublikowano w Dzienniku Ustaw.

ARiMR będzie skupował chryzantemy. W jakiej cenie?

Kto będzie mógł skorzystać z rządowego skupu kwiatów? Właściciele co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych "w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży".

Zobacz także

Wsparcie finansowe będzie udzielone podmiotom, które są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, "któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19".

Jak napisano w rozporządzeniu, stawka pomocy, wynosi w przypadku: chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę; chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc jest przyznawana na prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek posiadacza chryzantem, w którym zgłasza ARiMR liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości. Jak dodano, kwotę wsparcia finansowego ustala się w wysokości iloczynu liczby chryzantem oddanych m.in. podmiotom lub instytucjom (np. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego) oraz stawki pomocy.

Skup chryzantem. Jak złożyć wniosek?

Pomoc będzie wypłacana posiadaczowi chryzantem do 31 grudnia 2020 r., na podstawie złożonych przez niego dokumentów. Wnioski o pomoc należy złożyć do piątku, 6 listopada 2020 r., do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Zobacz także

We wniosku posiadacz chryzantem powinien podać:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę,
  • PESEL albo NIP, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany,
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
  • miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem,
  • oświadczenie, że posiadacz chryzantem ubiegający się o pomoc jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19,
  • inne oświadczenia związane z wnioskowaną pomocą.

Jak napisano w rozporządzeniu, Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne.

Podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać.

W tym przypadku podmioty te na formularzu udostępnionym przez Agencję mają czas do 12 listopada br. by złożyć swoje zgłoszenie do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem. W przypadku zgłoszenia kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję.

Zobacz także

Zgodnie z rozporządzeniem, chryzantemy nieodebrane w terminie do 16 listopada 2020 r. przez podmioty i instytucje, ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej.

Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie do 30 listopada br., potwierdzenia odbioru, a posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

RadioZET.pl/PAP