Zamknij

Jak firmy mogą skutecznie skorzystać z leasingu?

Olga Papiernik
21.09.2018 13:18
kluczyki do auta
fot. east news

Wiarygodność kredytowa i płatnicza może ułatwić uzyskanie leasingu na dobrych warunkach oraz przyspieszyć proces rozpatrywania wniosku. O tym, że szanse na leasing rosną wraz z lepszą historią kredytową, świadczy zainteresowanie branży leasingowej zasobami informacyjnymi BIK. Co miesiąc firmy leasingowe składają do bazy BIK Przedsiębiorca ponad 5 tys. zapytań kredytowych.

Korzystając z największego zasobu w Polsce, gromadzącego historię kredytową ponad 1,2 mln przedsiębiorców w tym 762 tys. mikro firm, leasingodawcy stają się współuczestnikiem rynku wymiany informacji kredytowej, a zasilając bazy BIK informacjami o zobowiązaniach leasingowych swoich klientów, pomagają jednocześnie budować ich historię kredytową.

Rozwojowi polskiej branży leasingowej towarzyszy potrzeba solidnej oceny wiarygodności kredytowej i płatniczej klientów. Podobnie, jak banki, SKOK-i czy profesjonalne firmy pożyczkowe, także firmy leasingowe badają zdolność klienta do spłaty zobowiązań. Sprawdzają one, m.in. dotychczasową historię kredytową, korzystając z baz BIK oraz historię płatniczą rejestrowaną w BIG-ach.

Branża leasingowa odnotowała za 2017 r. blisko 16% wzrost wartości leasingowanych aktywów w stosunku do roku 2016. Na przestrzeni lat leasing stał się kluczowym źródłem finansującym potrzeby inwestycyjne polskich przedsiębiorców, napędzających rozwój gospodarczy kraju. Jak raportuje Związek Polskiego Leasingu, w strukturze klientów firm leasingowych przeważa sektor mikro i małych firm (71%).

W rankingu źródeł finansowania firmy, leasing plasuje się, obok kredytu, jako jedno z głównych zewnętrznych źródeł finansowania w sektorze MŚP i został wskazany jako trzecie najważniejsze źródło finansowania – w przypadku mikro i małych firm w 21%, a średnich 37%. Tak zadeklarowali ankietowani przedsiębiorcy z mikro i małych firm, osiągających roczny obrót do 3,6 mln zł, oraz z firm średnich, tj. o obrocie w przedziale 3,6 mln – 30 mln zł w skali roku.

Leasing to forma finansowania zbliżona do kredytu, jednak obu produktów finansowych nie można rozpatrywać jako całkowicie substytucyjnych. Każdy z nich spełnia inną funkcję.

Leasing, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest produktem wyłącznie dla przedsiębiorców. Na rynku od 2011 r. istnieje bowiem leasing konsumencki, adresowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. leasing prywatny), ale stanowi on zaledwie 2% rynku w Polsce. Niemniej, na polskim rynku znacznie więcej jest ofert leasingu dla firm niż leasingu konsumenckiego i może to przesądza o tym, że leasing jest kojarzony w Polsce z produktem typowo firmowym. Przekonanie to ugruntowuje dodatkowo fakt, że o praktycznych aspektach leasingu wypowiadają się głównie przedsiębiorcy.

Z Grupą BIK współpracuje już blisko 85% firm z rynku leasingowego w Polsce. Bezpośrednio BIK współpracuje z 24 firmami leasingowymi, z których część to osobne podmioty nie bankowe, ale także największe podmioty należące do grup bankowych. Dzięki tej współpracy firmy leasingowe mogą precyzyjniej oceniać ryzyko kredytowe.

Wiedzą na temat zobowiązań kredytowych w oparciu o Ustawę prawo bankowe, a także na podstawie bazy gromadzącej informacje o historii kredytowej ponad 15 mln Polaków, dzieli się BIK, a wymierne korzyści odnoszą banki, SKOK-i , firmy pożyczkowe, a także firmy leasingowe.

- Każda dobra informacja ma znaczenie, a budowanie pozytywnej historii kredytowej, to przepustka do uzyskania finansowania, m.in. na bardziej korzystnych warunkach – mówi Małgorzata Kąkol, dyrektor Departamentu Rynku Korporacyjnego w BIK. - Informacje z BIK ułatwiają zawarcie transakcji leasingowej zarówno po stronie leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Zatem beneficjentem w wymianie danych kredytowych jest nie tylko sektor leasingu, ale także jego klienci.

Wiedza o historii kredytowej, stanowiąc istotny element oceny ryzyka przed zawarciem transakcji, wpisuje się w standardy szeroko rozumianego sektora finansowego. BIK nie tylko dzieli się swoimi zasobami informacyjnymi z firmami leasingowymi, ale także firmy te, w oparciu o zawartą umowę, przekazują do BIK informacje o zobowiązaniach udzielonych swoim klientom. W ten sposób wzmacniane jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników systemu wymiany informacji.