Zamknij

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe będą faktycznie dobrowolne?

Rafał Mandes
04.04.2018 00:22
Czy Pracownicze Plany Kapitałowe będą faktycznie dobrowolne?
fot. rawpixel.com/Unsplash

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraziło wątpliwość, czy Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne, tak jak deklaruje to Ministerstwo Finansów - wynika z opinii do projektu ustawy.

MRPiPS wątpi w dobrowolność Pracowniczych Planów Kapitałowych

"Deklarowana w projekcie dobrowolność może budzić wątpliwości, gdyż:
1. PPK są obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 1 osobę(art. 7 i art. 8 projektu) pod groźbą kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności do dwóch lat (art. 96 projektu);
2. w praktyce został wprowadzony przymus zapisu do PPK dla osób zatrudnionych (art. 23 projektu - automatyczne odprowadzanie składek, a w razie rezygnacji ponownie kolejne, co dwa lata, automatyczne odprowadzanie składek);
3. uczestnik nie ma możliwości decydowania o sposobie wypłaty i wykorzystania środków zgromadzonych w PPK (art. 89 projektu);
4. zaproponowany został skomplikowany system opodatkowania, zwrotu składek, zwrotu dopłat, podziału środków szczególnie w przypadku rozwodu;
5. sposób odprowadzania składek jest analogiczny do obowiązkowego systemu emerytalnego (art. 99 projektu);
6. w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców - składka będzie odprowadzana do kilku PPK, analogia do obowiązku odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu kilku umów o pracę (art. 18 projektu)" - napisano w opinii do projektu ustawy.

MRPiPS uważa, że należy ograniczyć możliwość pobierania opłat przez TFI prowadzące PPK

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że należy ograniczyć możliwość pobierania opłat przez TFI prowadzące PPK - wynika z opinii do projektu ustawy. Resort pracy proponuje również utworzenie funduszy indeksowych.

"Z tytułu lokowania środków TFI pobierać będą 2 rodzaje opłat: za zarządzanie w wysokości nie większej niż 0,5 proc. aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik finansowy w wysokości 0,1 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Z aktywów pobierane będą również koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów oraz związane z przechowywaniem tych aktywów" - napisano w opinii.

"Ponieważ koszty operacji na aktywach w żaden sposób nie są limitowane, możliwe jest dowolne pobieranie opłat z aktywów. Powyższe wobec de facto obowiązkowości jest nie do zaakceptowania" - dodano.

Resort proponuje również utworzenie funduszy indeksowych.

"Nie ma pewności, że zaproponowane przez TFI schematy i produkty będą rozwiązaniami optymalnymi, szczególnie, że projekt nie określa w żaden sposób polityki inwestycyjnej. Dodatkowo nasuwa się pytanie, czy każdy profil inwestycyjny, jeżeli tylko jest zgodny z ustawą o funduszach inwestycyjnych, będzie dozwolony do stosowania w ramach PPK, zwłaszcza uwzględniając poziom wiedzy ekonomicznej pracodawców i pracowników, i czy taki powinien być zamiar ustawodawcy" - napisano.

"Pod rozwagę należy podać możliwość utworzenia funduszy indeksowych i zaproponować zarządzającym konkurowanie śledzonym indeksem. Bezsporna jest przy tym przewaga kosztowa tak zdefiniowanych rozwiązań inwestycyjnych i nie ma tu miejsca na "success fee"" - dodano.

MRPiPS: Wprowadzenie górnego limitu składek na PPK mogłoby być słuszne

Wprowadzenie górnego limitu składek na PPK np. na poziomie drugiego progu podatkowego mogłoby być słuszne, ze względu na to, że osoby lepiej zarabiające są w stanie lepiej zabezpieczyć dochody po zakończeniu pracy - wynika z opinii MRPiPS do projektu ustawy o PPK.

"Należy mieć na uwadze, że osoby zarabiające ponad 30-krotność wynagrodzenia otrzymają wyższe emerytury z obowiązkowego systemu emerytalnego oraz są w stanie samodzielnie zadbać o zabezpieczenie dochodów po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Tak więc należy rozważyć, czy nie byłoby słusznym wprowadzenie górnego limitu składek, np. na poziomie kwoty odpowiadającej drugiemu progowi podatkowemu, przy odprowadzaniu składek na PPK" - napisano w opinii.

Zdaniem resortu dopłata roczna traci sens w wypadku osób lepiej zarabiających.

"Również proponowana dopłata roczna powinna motywować do uczestnictwa osoby niżej zarabiające, tak więc dopłata roczna miałaby jakiś sens motywujący przy wprowadzeniu limitu zarobków; w innym wypadku straciłaby jakikolwiek walor wspierający oszczędności osoby wysoko zarabiającej" - napisano.

"Należy również rozważyć, czy składki na PPK nie powinny być wypłacane wyłącznie od wynagrodzenia osoby zatrudnionej, bez nagród i premii, szczególnie, że odprowadzane od nich składki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów dla pracodawców, zmniejszając jednocześnie bieżący dochód rozporządzalny pracownika" - dodano.

Zobacz także

PAP/RM