Zamknij

Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury? [PORADNIK]

Piotr Drabik
12.04.2019 16:06
Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury 2019. Jaki okres składkowy. ZUS
fot. Evgeny Atamanenko/Shutterstock (ilustracyjne)

Urlop wychowawczy, który przysługuje pracującym rodzicom na okres do trzech lat, budzi wiele pytań w przypadku wliczaniu go do stażu pracy. Tłumaczymy, czy czas spędzony na urlopie wychowawczym liczy się do emerytury.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy ma umożliwić rodzicom lepszą opiekę nad dzieckiem w pierwszych miesiącach i latach jego życia. Może z niego skorzystać rodzic lub opiekun dziecka zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy pracy). 

Do stażu pracy wylicza się m.in. okres zwolnienia lekarskiego, a nie ma znaczenia tryb rozwiązania stosunku pracy i przerwa pomiędzy kolejnymi zatrudnieniami. 

Z urlopu wychowawczego nie mogą skorzystać bezrobotni, zatrudnieni na umowę o dzieło lub zlecenie oraz ubezpieczeni w Kasie Społecznego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Zobacz także

Ile trwa urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest dostępny zarówno dla matki, jak i ojca, jeżeli oboje są pracownikami. Jego maksymalny okres wynosi 36 miesięcy - ten okres można podzielić maksymalnie na pięć części.  

Podczas tego okresu jeden miesiąc jest przeznaczony tylko dla drugiego rodzica. Na przykład mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata 1 miesiąc lub odwrotnie. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. 

Wyjątkowo rodzic może skorzystać z pełnego urlopu wychowawczego (36 miesięcy) jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje, drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska lub drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu. 

Z urlopu wychowawczego można maksymalnie skorzystać nad opieką dziecka do 6. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 18. roku życia. 

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Stosowny dokument jest składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Jeżeli wniosek, został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Zobacz także

Czy urlop wychowawczy jest bezpłatny?

W sytuacji, kiedy pracownikowi na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim otrzymywał świadczenie w wysokości 80 proc., to urlop wychowawczy jest bezpłatny.

Rodziny o niskim statusie materialnym mogą starać się o tzw. zasiłek wychowawczy. Przysługuje on rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł. wysokość zasiłku wynosi 400 zł.

Można go otrzymywać przez 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, do 36 miesięcy przy dwójce dzieci, do 72 miesięcy przy dziecku z orzeczoną niepełnosprawnością. Do otrzymania zasiłku konieczne jest złożenie wniosku do miejskiej lub gminnej opieki społecznej.

Zobacz także

Czy pracownik może stracić pracę podczas urlopu wychowawczego?

Podczas urlopu wychowawczego stosunek pracy znajduje się pod ochroną - pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia umowy na 21 dni przez rozpoczęciem urlopu, w trakcie jego trwania aż do zakończenia tego okresu

Dodatkowo pracownik nie musi obawiać się utraty prawa do urlopu wypoczynkowego, premii i innych świadczeń. W sprawie innych nagród np. jubileuszowych i premii wiążące jest orzeczenie Sądu Najwyższego w uchwale z 3 czerwca 1992 roku (sygn. akt I PZP 33/92, OSNC 1993/1-2/10).

Stwierdził on, że w czasie trwania urlopu wychowawczego pracownik nie wykonuje pracy i nie może otrzymać dodatków i premii. Ich wypłata powinna być wstrzymana do czasu powrotu pracownika z urlopu. 

Sytuacja zmienia się kiedy pracodawca ogłasza upadłość lub zlikwidowany zostaje zakład pracy - umowy z pracownikami na urlopach wychowawczych zostają rozwiązane, a wypłata nagród powinna nastąpić w dniu rozwiązania umowy za pracę. 

Zobacz także

Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury?

Według art. 186 ust. 5 Kodeksu pracy "okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze".

W rezultacie - dopiero po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownikowi wliczany jest ten okres do stażu pracy, na podstawie którego później liczona jest emerytura. 

Pracodawcy, którego pracownicy przebywa na urlopie wychowawczym, ma obowiązek składania za niego dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zobacz także

RadioZET.pl/poradnikprzedsiębiorcy.pl/PTD